HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 749.59 KB

TIFF (Deze pagina), 4.04 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

­ M ­­
zienigheid voor het herstelde Nederland, de beste Koning, dien het immer
zich wenschcn kon! De beste in aard en zeden, in kennis en bevordering ; li
tf van 's Lands belangen : standvastig zonder stijfzinnigheid, groot zonder wijdsche E
L pracht, edel zonder vertooning: aller voorbeeld in arbeidzaamheid, matigheid Q
en eerbied voor den Godsdienst; in onpartijdigheid, nooit door al te gedien· é C
{ Stige herinneringen geschokt; en in onkreukbare trouw voor het Vaderland!
. . C
De komst van den Prins te Scheveningen, naar , en in den Haag, zal ik 1
tg niet malen. Het nageslacht, indien het ooit dit geschrift lezen mag, moge €
ljä Zich die verbeelden. Voor tijdgenooten is deze beschrijving noodcloos, ïê het C
{V voor de eer eens Schrijvers te gewaagd, hun, ook met de krachtigste woor- *3 x
den, af te teekencn, wat altijd ver is beneden hunne eigen herinnering. Want l
de burgers van ’s Gravenhage zijn wel de eerste geweest, die dit tooneel aan- 4
ii schouwden, maar hoe vele steden werden er daarna getuigen van, wanneer $1; l
ll de aangebeden Vorst binnen hare muren kwam! Nooit werd vreugde tot é
dronkenschap opgevoerd, op zoo verschillende wijzen, naar ieders aard ver- gg i
. toond. Hier deed zij de oogen schitteren, daar benevelde zij ze met den zoeten 4
dauw der natuur: ginds stond men wezcnloos, geworteld in den grond, als l
ig geloofde men niet wat men zag. Dezen gloeide het gelaat, gene verbleekte; l
de een barst los in gejuich, des anderen stem smoorde in het snikken der I
overkropte borst. Den ouden was het, als hadden zij een kind uit den dood 4
jï wedergekregen, de mannen een broeder, de jongelingen een vader! Wat men
zag en hoorde op de straten, waar een schaterende menigte geen plekje ledig gj
liet, golvend zich voortstuwde, en hoeven noch raderen ontzag voor een p
glimlach van den Geliefden; dit was nooit aldus gezien of gehoord, maar ï
jt aandoenlijker nog, verhetfend en verteederend, wat men zag aan de vensters gj
der woningen, waar de bloem der beide seksen zich in rijen, en trapsgewijze
voorwaarts drong, en duizend doeken zwaaiden, met tranen besproeid! ....
5 maar te rug - ongemerkt zou het gevoel ons wegslepen, om het onbesehrij- lj
felijke te beschrijven; de Lezer houde het ons hier en elders ten goede; het g
hart boeit zich bezwaarlijk aan de regelen der kunst.
Ct {
Roemrijk was de dag van ’s Prinsen komst in den Haag, door deïnnemïllg i`
Z van Arnhem, onder het bevel van den dapperen autow. Eene krijgskundige j
beweging, meesterlijk in snelheid en stoutheid der uitvoering. De Generaal
lt VAN DER PLAAT, den `23sten November door de Amsterdamsche Vade1‘l3Hd8I‘S
lj I1331“ den IJssel, en hooger op, de verbonden legers te gemoct g®Z({l'ldCH,
[fl Overreedde den Pruissisehen veldheer, reeds van Munster herwaarts 111 3311- `j
Y; togt, van het gewigt en de noodzakelijkheid dier onderneming. Zij besliste
lj het verlies onzes Lands voor Frankrijk. Twee dagen later was zij misschien t
voor nutows magt onmogelijk geweest. Had deze krijgsheld zich niet terstond ä
jg na de komst van wawrnisa, met geheel zijn legercorps op marsch begeven ,
Fransche versterkingen hadden hem veelligt voorgekomen, en den oorlog op l
onze grenzen, ook van deze zijde, hardnekkig doen worden. l,
ïäl A
Zoo ras de Prins van onama in het Vaderland was, moest zonder dralen _
{ een gewigtig punt worden uitgemaaktzhoedanig de magt zou zijn, aan Hem :!
j` op te dragen? Eigenlük was dit reeds volkomen beslist; misschien bij allen 7%
|* beslist, behalve bij den Prins alleen. In de heerlijke Proclamatie, of wil men 3
.