HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 746.33 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

­ 42 .. ,
sl '·
Des Prinsen brief gewaagde van de groote toebereidselen der Engelsehen, E
jj tot dadelijken en spoedigen onderstand; behelsde goedkeuring en toejuiching 4
K, van het gebeurde, te regt daarin genoemd: mr ner vixoeataivn zien wanen GE· g t
l` rmmsr imo in nan tune nm mmm: van minors: maar boven alles de verzekering, 1
ll datllij zelf, binnen weinige dagen volgen zou, ongeduldig verlangendc, om nano- ‘
gentien jaren afwezen züu Vaderland weder te zien. Deze brief, in den eenvetn t
digen toon der opregtheid en hartelijkhcid geschreven, draagt nog de blijken der gj l
zoete en schoone verwarring, waarin een berigt, zoo onverwacht en zoo hen- l
gelijk, zoo van alle zijden voldoende voor het echt Vadcrlandsch gemoed, hij t
ll het eerste ontvangen den edelen_Prins gestort had. Vant van noeannoar had Y
niet geschreven: adc kans staat gunstig voor Uwe Hoogheid; bij de ontrui­ E, W
»ming des Lands door de Fransehen, zullen de vrienden van uw Huis de S
»overhand hebben boven dcszell's vijanden; uwe komst wordt door uwe aan- 1
»hangers l1egeerd!" maar: »de geheele natie roept U in; zij ziet in U alleen, §
»naast God, haren redder; wat denkwijze men aangekleefd hebbe, welke C
ll »Godsdienst men belijde, één gevoelen is dat van allen: Vaderland en ormwe li
»zijn onafseheidelijke woorden! Kom in het midden van een eeudragtig volk> l
j »dat U met zijn bloed zal verdedigenl" - Zoo waren dan de rampen van 8
ïj dat Doorluchtig Geslacht geëindigd! geëindigd, gelijk meermalen, in de ver- Q
lossing eens Vaderlands, waardoor het ondankbaar; maar uit dwaling, door F
opstoking, en, waarom zoude ik het er niet bijvoegen? door wederkeerige S
miskenning en misduiding, ondankbaar was behandeld. Achl het was een ‘
if ongelukkig misverstand tusschen de braven en edelen van beide zijden; de Q l
slechten en onedelcn van beide zijden mogen den hoogsten toon voeren, P
ij maar wij sluiten hen uit van onze beoordeeling! het was een ongelukkig I
jl misverstand, door helsehe staatkunde tot rampzalige, bloedige verwijdering f ‘
aangehitst! Dezelfde srneltkroes heeft allen gelouterd! De gang der gebeurte­ C
j, nissen heeft dwalingen uitgeroeid, de geest der tijden toenadering der gevoc­ (V
tl lens bewerkt, zonder welke het twistvuur in aseh bedolven, maar niet ge- C
ll doofd kon worden. Geen grond van mistrouwen, geen zweem, geen schaduw 1-
lji daarvan is overgebleven: want Nederlands herstelling, 0aAN.¤a’s verhefilng ij ‘
was aller, aller werk: Onvergetelijk oogenblik der verzoening en verbroede­ (
ring, niet door kunst met moeite aangevoerd; maar zonder overleg of af- ‘j (
spraak, op het enkel aanschouwen der Oranjevlag na zoo veel jaren leeds, i (
jj als door een Goddelijke liehtstraal geopenbaard; toen aller boezem over- 2
lj stroomde van gewaarwordingen, rein en zuiver dat Gods Engelen er in dee- t
len konden, en de eenstemmige vreugdekreet als een gebed der liefdc ten (
jg, hemel klom: ottawa an uur vaneatsnnl Toen waren de rampen van dat Door- ‘, I
{ luchtig Geslacht geëindigd; al het zuur en bitter verzoet en vergoed; en het
ll; aangedaan, zoo wel als het geleden leed, voor eeuwig, eeuwig vergeten! li (
pi
I; Deze onwillige uitstorting moge hier het verhaal vervangen, van 't geen
gi gebeurde sedert het ontvangen van dezen brief`, tot op de komst van den j
jj Prins in het Vaderland: het verlaten van Utrecht door de Franschen, en [ g
Q de aankomst der eerste Britsche hulptroepen in den Haag: bijzonderheden, d
elders breed genoeg beschreven, om hier slechts te worden aangestipt. ·Wij j ,­
I; spoeden ons tot dat gewigtigst tijdpunt der Nederlandsche omwenteling, S
waardoor zij voltooid en heerlijk bekroond werd. U
Den 21sten waren raam. en r1~:1u>oxe1=n:n te Londen aangekomen, en den °
It
`l‘ »
lt «