HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 768.36 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

[ ­­­ 41 -
it 1* te Frankfort, door de verbonden Vorsten niet zulk eene luide, eenstemmige
l_ goedkeuring aan den dag gelegd, meer dan of het grootste krijgsvoordeel be-
j vochten ware? Was het niet, omdat geen ander krijgsvoordeel daaraan even-
j aarde? Zoo het de afval der natie is, die Nederland voor de wapenen der
g. E Bondgenooten opende, dan heeft niets den veldtogt tegen de Fransehen zoo
j, zeer beslist als deze; zoo veel tijd, zoo veel kosten, zoo veel bloed gespaard.
n De vereenigde Magten, aan deze züde van den Rijn en Maas, konden door
11 n Braband en Vlaanderen in Frankrijk dringen, deszelfs verovering mogelijk en
r- gemakkelijk maken: en Engelands bijstand, in manschap, in wapenen en oor-
1t logshehoeften, kon in het Noorden zich met gelijke kracht als in het Zuiden
it ontwikkelen. Nederlands plegtige, moedige afval, in weerwil der Franschen,
a- die het nog in zijnen boezem bestookten, heeft Nederlands grond behouden,-
ld Ntïgderlands geschonden en vertrapte eer hersteld, -­ Nederlands vrijheid ver-
te- V ze erd, - Nederlands geluk gewaarborgd, ­- en den val des dwingelands
e. ,l verhaast! Wat al wonderen, in weinige weken gebeurd! Maar terwijl wü ze
e­· met nationalen hoogmoed, en zoete zelf'svoldoening ophalen, vergeten wij niet,
1- wat eer en dank daarvoor aan God Almagtig toekomt, die uit een kleene,
J, zwakke kiem zoo veel vrucht liet spruiten, zoo veel onheil afweerde, zoo
gt veel gevaar ontwapende; en waar, bij de onmagt der hulpmiddelen, het doel
jk jg voor daad moest gelden, ook de edele bedoeling alleen met de kracht der
id mannelijkste daad deed werken, en heil beschikte zonder arm!
ff
5 ·DC bäflgê Weck der ramp van Woerden liep zonder verdere Ollllellêfl HBH
il; êmdë; ja met elken dag scheen ook meerder licht te dagen. UDG lijdlngen Van
LN de Hädêflng der Bondgenooten werden stclliger en bemoedigender. ECD ED-
Q $9l$Cl1 00I‘logvaaI‘tuig outscheepte geweren en ammunitie, cenïgzltls V00l“Zï6Ild€
¤ê l‘l..°Së°.£'§è?f§i2ïl§iï ï§"§·§lï§g F? “"‘”" "‘§,"*g‘.l"’° f"‘ï‘“ bïàit
i. 1 u1 ensporige vreue e, IB e a va van ·
E land in Londen verwekt- had. Bij zich hebbende dee nieuwspapieren, die dit
P- vermeldden, en als Officier der ldngelsche militie, zich in ’s Gravenhage en
m Rotterdam in den wapendosch dier natie vertoonende, veroorzaakte bij al-
m .5 ïärxgveatêellbèïijidlslgzàitaqp, en versterkte gele zlwakjte genäloedcgein. Doch wezenlü­
§ en eens eigen 1an igen rie s van en rins van omms, aan
E jl VAN HOGENDtJRlï geschreven. Brenger van denzelven was niet de Kolonel FAGEL,
T_ ïëïgëgïgjgg Lrgndeä brieá vïrmeld, Dezï waä il? eäne Etngïlsche haven aclï
.1 , a aar e oerusingen o 0 an s on ze te vermenigvu-
ïê digen en te verhaasten. Dus droeg hq den hem gegeven last over aanawno-
‘B_ `l ;;As.cATon, en offerde de voldoening, van zijn Vaderland door het heugelijkst
k_ j .€I‘|gt te verblijden, gereedeltjk op aan de zucht, om zijn Vaderland nut-
ML j iig te zijn. Zoo voegde het een telg uit het doorluchtig geslacht der meets, in
ng gïliillïïlrfriikää tlaï_1·l1ettStaatkuà1d1g, Heàdlhaftxg ledn Geletäaerd Nedïland geld-
G . 1 ien rouw, oor noo eproe , aan en roem iens s ams
E1; nog mogt ontbreken hebben, in de jaren van Nederlands ongeluk heeft hij
;l_ dien rijkelijk ingeoogst. Willige lotgenooten van onmna, deelden de means in
n_ ëïngpglàllingschïp en onïäweigving, ïnäaïildeelden niêt ániïideä in lzijlne edele
,_ egevoe ens; sne en oe, geij ij, om een a er an te IB pen ver~
j lossen, dat hen scheen uitgeworpen en vergeten te hebben; en keerden, ge‘
ijf äijkdHü, in het äniddien hunner medeburgeren te rug, als of hun nooit eenig
de i ee was aange aan.