HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 727.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

‘ `
­·­- 40 - {
l den Prins vm onams had ingeroepen, den edelen Pruis terstond het beslnit l
deed nemen: ik zal dat brave volk ter hulpe snellen. Den 30sten was Arn-
t hem reeds door iwtow ingenomen! l
Ook de verhaaste marseh der Bussen was de vrucht eener gelijke zending. ll
zi De krachtige taal van vm mm noisvmv, eerst bij deu Prins ivaaiseaxm te Zwol,
daarna bij den Generaal BENKENDORF te Rijssen: zijne berigten van 't geen in
M het binnenste van Holland omging, en van de voltooide omwenteling in den
i Haag, hebben deze Bevelhebbers bewogen, om met alle hunne magt voor- A
ij waarts te rukken; waardoor iuomroa reeds den 28sten gedwongen werd Utrecht
j te verlaten, en Amsterdam van alle gevaar werd verlost. Toen deze Gezant
j den Generaal xvinrzineaaona te Bremen ontmoette, hoorde hij niets dan zwa­
righeden tegen een winterveldtogt in Holland; werd hem de onmogelijkheid
aangetoond, om met geregeld volk en kanon te hulp te komen, en aankan-
ti nonr verantwoordelijk gesteld, zoo hij verder gegaan was, dan zijn last luidde.
Ontwijfclbaar is het, zoo de begonnen, en met kracht voltooide omwente­· ,
ling, geene vleugelen gegeven had aan de naast bij zijnde eorpsen der Bond-
jj? genooten, geene geregelde magt van hen zou den Llssel zijn overgetrokken,
en de Franschen hadden hun bestek van verdediging voltooid. ltlacnomtn mogt
dan geen honderd duizend man onder zijne bevelen hebben gekregen, gelijk
de Fransche berigten snoefden; een kleiner leger was genoeg, om Holland Q
`ï te bederven!
{ iï
jg En, wat ook aan deze zijde gebeurde, waaraan hebben wij de krachtige,
zg: edelmoedige, beslissende hulp van Engeland te danken gehad, dan aan den
xl openlijk verklaarden afval van Frankrijk, en de herstelling des Prinsen van
oiuxnia? Een Bestuur, dat enkel rust bewaarde, en ongeregeldheden dempte,
kon geene vaartuigen van Scheveningen naar Engeland zenden, om den Prins
lt en de Engelschen in te roepen. Deze eerste stap; en wie zegent niet de brave
Vaderlanders, die daarmede hun werk begonnen? deze eerste stap maakte
alle volgende noodzakelijk; of de omwenteling, met ophef in Engeland ver-
lg kondigd, met gejuich aldaar ontvangen, door het geschut van het Park en
den Tower aan Londen bekend gemaakt, zon een verachtelijk kinderspel, indien 'Q
lj niet eene laffe verraderij geleken hebben. Engeland voor Nederland gewon- j
jy; nen, was niet alleen Nederlands herstel, maar ook Nederlands geluk en roem
li verzekerd. Door Engeland erkend voor eene vrije natie, de keus van ons Opper- Yi
hoofd in Londen met gelijke geestdrift gebillijkt, als in den Haag, was
aan alle Bondgenooten de leus gegeven, om den Nederlandschen grond te äê
ontzien, Nederlands onafhankelijkheid te achten en te eerbiedigen. De Oranje- A
j, standaard niet eerder opgerigt, dan wanneer vreemde legers ons land bedek­
5 ten, zou wel door de edelmoedigheid der Vorsten bevestigd zijn; maar af- j
Ik hankelijk van hunnen wil, zonder aanspraak op vertrouwen door betooning l
` van eigen kracht; onderworpen aan schattingen en heffingen, aan uitputting
van het overschot onzes vermogens door de krijgsmagt, tot verlossing afge-
lj zonden, en ons lot, op den 21sten November in ’s Gravenhage door ons zel-
ven beslist, zou maanden, en maanden later, aan de uitspraak van een con-
gres zijn onderworpen!
1, li
De Nederlandsche omwenteling zou een onberaden en noodeloos bedrijf
j ' zijn geweest; en van waar dan de vreugde over dezelve in Engeland, de vreugde g
.E1 2
if i
lg J