HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 716.98 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

r
.... 39 ...
t klaanwen te toonen; het schudden zijner manen alleen kon in het hart der
. t reeds vertsaagde vijanden ontzetting en doodschrik jagen!
J
. Maar vraagt men: waartoe iets gewaagd? waartoe, met groot gevaar, eene
t onafhankelijkheid in schijn hernomen, die ons welhaast, dadelijk en zeker,
; van zelve moest gebragt worden? De uitslag des oorlogs was niet twijfelach-
; tig meer: de Franschen, uit Duitsehland verjaagd, zouden in Nederland geen
j stand honden: en de wapenen der Bondgenooten bragten immers overal,
1 , aan alle volken, verlossing en vrijheid? Zoo was l1et niet in den Spaansehen
g ‘ opstand; toen moest men zich zelven redden, of verloren gaan. - Ook dit
. is eene bedenking der vreesachtigheid: door haar te ontleden en te ont-
, kleeden, zullen de groote vruchten der omwenteling zich aan ons oog ver-
, toonen, en Nederlands herstelling in vellen luister pralen.
r
g Ja! aan deze omwenteling alleen heeft het vaderland züne verlossing te
; . danken; verlossing zonder uitputting, zonder oorlogsvernieling, zonder ver-
­ woesting door water en door vuur; dat de zegezang der vrijheid op den be-
L T honden en ongeschonden Nederlandsehen bodem, en niet op de puinhoopen
, onzer woningen en bezittingen is aangeheven. De Fransehen wilden dit Land
g i verdedigen, en moesten het doen, of zij zouden noch krijgskunde, noch zucht
[ tot zell`shehoud gekend hebben: waar men hen van beschuldigde, dit voor-
; zeker zal men hun niet aandichten. Momron behoefde züne gansehe magt niet
g te Utrecht bijeen te houden, indien het oproer, te Amsterdam gedempt, geen
I voortgang noch gevolgen had gehad. Ook de bezetting van Naarden en an-
; i dere vestingen kon elders met vrucht worden gebezigd, om den overmoed
; der Kozakken te beteugelen, die nergens stand hielden tegen voetvolk en ge-
, schut. Vóór het einde van November was meenemen reeds te Nijmegen, en
, ` talrijke bataillons, met ruiterij en kanonnen, verzamelden zich rondom hem.
5 Ook in Antwerpen kwamen versterkingen, en werden van daar naar Gorknm
, ‘ gezonden. Er is geen twijfel aan, of in de eerste helft van Vintermaand zou
t ti de Fransche linie van verdediging, op de hoofdrivieren, die den toegang slui-
ten tot ons land, genoeg versterkt zijn geweest, om aan grooter magt tegen-
V stand te bieden, dan die onder eutow en wmrznveanonn naar deze zijde in aan-
; ‘; togt was. Hun plan, dat ons verderf ontwijfelbaar na zich moest slepen, is
[ verijdeld geworden door den snellen marsch des Prnissischen Generaals, en
; ‘ der Russische voorhoede onder unnxaivnoar aan den eenen, en aan den an-
. deren kant door de vrees voor Engelsche hulptroepen, die uit het hart van
, i Holland hun in den rug konden komen. Maar zonder de omwenteling in ’s Gra­ `
g venhage zou noch het een, noch het ander dezer gevaren hen bedreigd hebben.
it
I Wij hebben op dit oogenblik de echte bescheiden voor ons, die dit gezegde
V ‘ staven kunnen. De Kapitein waurnnaa, den 23slen November in het hoofd-
. jj kwartier van nutow te Munster gekomen, vond bij dezen noch gezindheid,
; noch beschikkingen, om met zijne gansehe magt op Holland aan te rukken; waar
. men meende dat de Fransehen, in aantal en legering, te gedneht waren, om
; zonder aanzienlijke versterkingen iets tegen hen te ondernemen. “7AUTHlER,
, { door van naa nunn en van nooennonr den 19den afgezonden, was de eerste,
; die der Fransclien zwakheid volkomen geloofwaardig maakte; die, wat alles
, F afdeed, door het verhaal, dat het gansehe land in opstand was, en men alom
l