HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 735.59 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

j - 35 ­-
‘I` zachten en schoenen omtrek; van zijne meêwarigheid of rondborstigheid; deze
ic bezorgdheid moge omtrent anderen oprijzcn, doch niet omtrent mtck! Hem
ts behoedt en behoede steeds daarvoor zijne zuivere verstandelijke en zedelijke
la g zin, zijne braafheid, door niemand besproken of berispt, en dat echt Neder-
lï landseh hart, ’t welk bij Nederlands herstelling zich luisterrijk opcnbaarde.
‘ Zoo ras Amsterdam openlijk tot de goede zaak was toegetreden, en de hut-
*'» ' diging van oaame, lang in aller harten gedaan , door de ecnstemmigste toe-
" X juiching bekrachtigd was, kon FALCK zijnen post in den Haag gaan aanvaarden,
“ 2 en zijne min opgemerkte door meer in het oog vallende werkzaamheden ver-
H vangen. Veel verblijdens, cn veel bcdroevends, was intussehen, binnen het
H verloop der twee laatste dagen gebeurd. De Proclamatic van den 22sten, reeds
i' { meermalen vermeld, had wonderen gewerkt. ln den Haag was de spanning
“ der gemoederen tot de hoogste geestvcrvoering gestegen. De heldhaftige Schut-
;’ _ torij was tot alle diensten en opofferingen bereid. Jonge lieden van allerlei
V rangen verdrongen elkander, om zich ter beschikking van het Algemeen Be-
lt' t Stuur te stellen; nooit zag men zulk een schouwspel! Van dat oogenblik moest
je men gebruik maken om eene houding aan te nemen, die van de innerlijke
J; kracht des Bestuurs veel hooger denkbeelden verwekte, dan het bezat of be-
n ïlttoll kon. Twee Gieneraals werden benoemd, sweees ns LANDAS en JONGE·
j wee legers, zoo luidde het, opgerigt; het een moest Utrecht bedreigen, het
j andere Gorkum in het oog houden. De Jorien vertrok dien zelfden dag, met
Id een aanzienlijk deel der Haagsche Sehutterij , onder bevel van den Kolonel
ll TULLINGII, naar Leyden; daar zou hij de vrijwilligers der Leydsche SCl1uttGl`1_],
H; tgeen op dit oogenblik hetzelfde bctcekende als de gansche burgermagt der
ij__ Stad, onder zijne bevelen verecnigen. Sweens ni; Lanms moest met de 0V§ï’·
,6 ä geloopcne Pruissen zich naar Rotterdam begeven, en de gewapende magt dC1`
ïs stad en der omgelegen plaatsen aan zich trekken. Overal moest kraollt BH
_ (Q werkzaamheid ontwikkeld worden, want overal heerschte dezelfde geest.
Door dit strijdbaar voorkomen, door de verschijning van een Generaal
gn ; met Nederlandsche troepen, en daaronder oude krijgslicden, onder zijn be-
ke vel, werd·welhaast de koele onzijdigheid van Rotterdam opgeheven, de trouw
rc t aan Oranje en het Vaderland ook daar van alle belemmering ontslagen.DG
ia tl manliafle Vice-Admiraal itikknm zweer den Keizer af; en met een spoed ,
ZP rg die elk verbaasde, zag men gewapende vaartuigen uitgerust, en de Holland-
P sche wimpel zich ontrollen op de Maas. Hierdoor werd Dordrecht verlost.
ü_ g De Fransehen,die Vrijdags de stad hadden verlaten, waren ’s Maandags we-
c_ der met geweld daar binnen getrokken, geld, levensvoorraad en geneesmid-
lü delen voor Gorkum eischende. Maar hoorende, dat zij met eenen aanval uit
[__ i Rotterdam bedreigd werden, dropen zij af met vrees en schande. bpoedig
_l_ , kwamen vrijwilligers uit Rotterdam en Schiedam den Dortenaren te hulp;
i_ T kannonneerbooten besehermden den overtogt der rivier; en een tweede aanval
m des vijands, twee dagen later ondernomen, werd roemrijk afgeslagen.
. _l
E, li Indien het even gelukkig met de krijgsbeweging naar de zijde van Utrecht
a. was al'geloopen, de drift om den vijand tegen te trekken zou alle gedachten
zijn te boven gegaan, en veelligt de Burger­krijgsroem van het onde Neder-
in ! land door die van het nieuwe zijn uitgewischt. Maar het tegendeel gebeurde; ‘
F Y.