HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 721.91 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

l
l ­­ 34 - .
5 F
van driehonderd Kozakken, onder bevel van den Majoor mnxttav, zich voor j
'. de Muidcrpoort vertoonde, en door de burgerij, onder de uitbundigste vreugde
j met opene armen ontvangen werd. De verschijning dezer woeste gasten was
. als die van beschermende Engelen. Zoo onverwacht, zoo tijdig, bemoedigend,
E de voorbode van naderende, zekere verlossing! Door het geheele Land klonk `
; de mare: de Kozakken zijn te Amsterdam! ·‘
Hunne aankomst was eene eerste vrucht der zending van van maa noavan, ·
die het spoedig voortrukken dezer voor de Franschen zoo geduchte hulp-
troepen, door hem reeds op zijnen weg naar Zwol ontmoet, met dringenden F `
j ernst verzocht en verwierf'. llij had den nacht van Zondag te Amsterdam ‘
jj doorgebragt; en wat hem daar wedervoer, bewees de noodzakelijkheid van `
j zulk eene stoute en verrassende daad. llij vond, dus schreel' hij, in de be- J
‘ vreesde Hoofdstad niet de ruim en openlijk zich uitstortende geestdrift van ’
· hèt juichend ’s Gravenhage. llij vond die echter bij mack, onvermoeid bezig, à
om door zijnen invloed, door zijn beleid, door zijne standvastigheid, alle za-
, dêll vtm het goede, bij de moedige Sehutlerij, en alom bij de verlichtste hooi`- °j
` den en edelstc harten, tot wie allen de toegang voor hem open stond, te ll
1 bewaren te koesteren, en derzelver uitbotting voor te bereiden. lnderdaad,
j dat kenraa en scuourm: alles rijp vonden voor het ontwerp, ’twclk zij ook _,
zonder Kozakken zouden volvoerd hebben, is aan de uitstekende diensten Q
van den voorzigtigen en schranderen mack boven anderen dank te weten.
Er zijn weinige menschen, die zoo veel groote gaven van geest en gemoed
in zich vereenigen als ratcx. Een hoofd, zoo helder, een ovcrzigt, zoo ruim,
een blik, zoo snel en gcwis, dat het ware en goede zich van zelf aan hem g
schijnen te ontdekken, misleiding of begoocheling het masker voor hem strij­
ken. Gevormd door de Schriften der Ouden, door strenge en regelmatige
studicn, die hem zelfs als Geleerden in het Nederlandsch lnstituut eene plaats i
verwierven; door de natuur met smaak en gevoel voor het schoone begiftigd;
p door oefening rijk in kennis, zoo wel der wereld als der boeken; bij uitstek
beschaafd, bevallig in den omgang, voor fijne scherts zoo wel als gepasten i
ernst gestemd; is hij in dcn kring der geletterden, in dc gezelschappen van ij
l‘ den goeden toon, en in de vergadering der Staatslieden gelijkelijk op zijne
j plaats. Staatsman te zijn, was zijne bestemming: en paart hij met zijne overige _l
· talenten alle de behoedzaamheid, tot dien stand vereischt; bezit hij de groote
J` kunst van te zwijgen zonder achterdocht te wekken, en te spreken zonder
zich bloot te geven; de nog grootcr kunst, om zijne hartstogten te bedwin- T
I gCl`l, om niet slechts te volharden waar pligt gebiedt, maar ook om te kun- ,·
nen buigen, waar eer en trouw het gedoogen; wat post is dan voor zijne be-
kwaamheden te hoog, waarin hij zich niet handhaven kan, tot roem en heil 1
van zijn Vaderland en Vorst? Hoe gerustelijk aan llem eene gewigtige onder- ?
handeling kan worden toevertrouwd, dat moge de Amsterdamsche K.oophan­ E
j del getuigen, die hem in denjare 1812 de aangelegenste en teederste belan-
gen aanbeval, om bij het hof van Petersburg te vereffenen. Indien men hem
,l· toen aldaar, gelijk daarna, gekend had, zijne reis zou niet te Stokholm ge-
L staakt zijn. Kan somtijds zulk een karakter, bij het klimmen in jaren en eer, 1
· lx bij het getuigenis dragen van vele streken en sleehtheden, bij den schijnba'
ren nooddwang om list door list te ontwapenen, iets verliezen van zijnen
l ;
Vl
l
lt