HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 715.92 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

.. 33 ...
,t Hoe het ook hiermede ware, Amsterdam mogt nu niet langer, zelf`s niet
,1, in schijn, aan de Fransche zijde staan; de Vaderlandsche vlag moest van
i, den toren van het paleis waaijen, of de omwenteling was niet voltooid.
8 Fmuins scnoimzn, tot dat einde derwaarts gezonden, had wel alles aangewend,
1, wat men van onvermoeiden ijver en overredende bcspraaktheid wachten
l_ kon, maar was met weigerend antwoord terug gekomen. Nu werd ook xen-
,_ aan daarheen afgevaardigd, van wiens invloed, in de stad zijner geboorte,
D waar hij bij elk bemind en geacht was, men zich meer mogt belooven. Maar
)_ indien ook persoonlijke hoedanigheden tot bereiking van het groote doel te
;_ kort schoten, de last aan de beide Afgevaardigden, als comixssluussaiv eene-
pe man van het hoogst Bestuur des Lands gegeven, was zoo stellig en onbe­
,_ paald, dat het ontvouwen van denzelven genoegzaam moest wezen, om de
H, Leden der Stads­regering van alle verantwoording te ontslaan, en den vrijen
lt loop te doen laten aan den naauwelijks verzwegen wensch der gansche burgerij.
l_ Om dit echter aan geene onzekere kans over te laten , had nmiriaa, zoo
ras hij in Amsterdam was gekomen, den Kolonel van namivmv, den Generaal
xnmmivnorr, en den Scliout bij Nacht vsanooaerï tot zich genoodigd, om over
0 de groote belangen des Lands met hen te handelen. Hij behoefde geene over-
jc redingsmiddelen aan te wenden, om aan deze mannen de noodzakelijkheid
,_ te doen gevoelen, dat aan de weifeling der stad een einde wierd gemaakt:
l.. want hieromtrent was in geheel Amsterdam, met weinige uitzonderingen,
[,_ slechts één gevoelen. Van imiensiv verbond zich, om met officieren en man-
,1 schappen, met geheel de Schutterij, aan de uitvoering der bevelen van het
T Algemeen Bestuur krachtig de hand te leenen. Knauaivnorr en vnanooaeu waren
,, terstond bereid, om zich uit den dienst van Frankrijk te ontslaan; deden
n het bij geschrifte, en beloofden trouw aan Oranje en het Vaderland. Eene
hg onwaardeerbare winst voor de goede zaak; zulk een voorbeeld en zulke ta-
,) ” lenten! Ook konden, door de ronde toetreding van vraooomnv, de hulpmid-
lt g delen, in de magazijnen der zeemagt voorhanden, tot verdediging der stad,
ls 3 indien zij bedreigd lwerd, worden aangewend; doch men achtede haar, van
L t dit oogenblik af, niet alleen veilig voor zich, maar ook een voormuur ter
l_ verdediging van het geheele Vaderland.
ä l Het besluit der beide Commissarissen was nu spoedig genomen. Des anderen
n gi daags, Woensdag den 24sten , in den morgen, zouden zij, vergezeld van de drie
T " Hoofden der Burger- , der Krijgs- en der Zeemagt, zich bij den Raad begeven,
n a hun voornemen openbaren, om dien zelfden dag het Algemeen Bestuur te doen
, huldigen, deszelf`s Proclamatie van den 22sten af te kondigen, en de Nederland-
1. sche vlag op te steken. Het zou in de keuze des Raads worden gelaten, daartoe
n Q mede te werken, of te zien handelen, gelijk men geraden zou achten.
h l
B Wie twijfelen kan , welk dezer beide voorstellen door het Amsterdamsch '1`us­
jj schenbestuurzou omhelsd zijn, kent den edelen geest van deszelfs Leden niet,
,_ A. verlangende de stem des gezags te hooren, om te kunnen doen wathun hart wnmiz.
ïl t Men ontveinze echter niet, dat zij het met meerder ruimte deden, met
k , minder angst, of misschien hun gedrag onheil zou kunnen baren; toen des
E morgens van denzelfden dag, waarop dit gebeuren moest, eene voorhoede ”
r