HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 730.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

­­ 32 ..
fx
§j Ook in Amsterdam heerschte hetzelfde gevoelen, als overal elde1·s: het __
hecrsehte ook bij het Stedelijk Bestuur aldaar, welks Leden niets vuriger L
è wensehten, dan Hollands hoofdstad vrij te zien. Maar, dus oordeelden zü, d
j in Amsterdam ligt de welvaart van Nederland: aan hen, aan hunne goede E
lj trouw was dat pand bevolen. Geene stad we1·d bedreigd gelijk Amsterdam, w
{I uit Utrecht aan de ééne, uit Naarden aan de andere zijde, van beide kan- k
ten toegankelijk, zonder iets dat den vergramden vijand op den weg kon be- P
lemmeren. Niets, waarin de eer des Franschen Generaals zoozeer begrepen
was, als in den afval van Amsterdam. Kon zijne verantwoording dien ged00­
jj gen , terwijl hij zelf, in eene open stad gelegerd, eene aangroeijende krügs-
jh magt tot zijne beschikking had? Den soldaat, vlammende op roof, behoel`de E
hij slechts den rijken buit van Amsterdam te toonen, om hem met tijger- F
lj krachten en woede te doen voortrukken. Veiliger was het, den Bevelhebber 1
niet te tergen, en zijn krijgsmans­roem te sparen. Ook luidde hun last niet 1
lj verder, dan de verhitte gemoederen te bedaren, en de rust der stadte ver-
ij zekeren. Aan hen mogt men het nimmer wijten, dat de toeneelcn van Ham-
j burg in Amsterdam wierden vernieuwd! li
ij" Deze redenering was niet van grond ontbloot, maar zij was eenzijdig. Zoo °
jl oordeelden ook sommigen der ltegenten, en ijverden voor eene onbepaalde
l toetreding tot den algemecnen opstand: maar het gevaar der stad en bur- j
‘ gerij hield de aandacht der anderen zoo geheel geboeid, dat zelfs het Vader‘ ‘
V landsch gevoel zich daarin oploste. Zag men toch het Vaderland in Amster- S
E dam, dan meest het ook in Amsterdam behouden worden, die stad was geen S
" weerloozc prooi voor een' verbitterden vijand. Momron en zijn gansche leger 1
Q konden in Amsterdam hun graf vinden, zoo men daarin dien moed ontvonkte, t_
jl die niet slechts veertig duizend weerbare mannen, maar ook vrouwen en 1
'L kinderen wapent, met al wat kwetsen, dooden en vernielen kan. Men mag _ C
ii deze berekening overdreven noemen, zoo men slechts ook, ter andere zijde, i lf
Y de berekening des gevaars niet voor gematigd 0i`onhedriegelijk opgeeft. Vat g
had momror. bewogen, om Amsterdam te verlaten, indien hij zoo gereed was , 1,
‘ om dcrwaarts weder te keeren? Teen de stad in oproer en vlammen stond, °
had hij zich stil te Utrecht gehouden, terwijl de Fransche Magten gedwon­ ’ ‘
gen werden om te vertrekken. XVas het gevaar van den aanrukkcnden vüand i
j V thans minder voor hem, en kon hij gernstelijk zijne magt verdeelen, ofzüne
Y stelling verlaten `! En indien niets rampzaliger voor de stad kon zijn, dan ,, ‘
dat notrron met zijne bonden daar weder binnen kwam, zou hij dit dan eerder " j I
E wagen, zoo men de poorten voor hem sloot, dan wanneermen ze voor hem % 1
open zette? Indien vrees hem had aangespoord, om zich te verwijderen, E 1
moest die vrees dan niet levendig worden gehouden? of moest men haar E
I uitblnssehen door de vertooning, dat men voor hem en voor zijne kanonnen ’
( becfde? En werd Amsterdam weder door de Franschcn bezet; het zij zij zich 7
4 met geweld den weg moesten banen, het zij zij door de Schutterij, met de
itegering aan het h00i'd, plegtig werden ingehaald; zij kwamen in eene stad, S
die gerebelleerd had, waar ’s Keizers adelaars afgerukt, ’s Keizers bezittin­ jf l
gen aan het vuur waren opgeoiïerd, en waaruit de Vertegenwoordigers van
tij i ‘s Keizers gezag met lijfsgevaar hadden moeten vlugten. Al was de Generaa i
L3 r met vrede en krijgstucht binnen hare muren getogen, het gebod tot wraak I
j en verdelging zou welhaast uit Parijs zijn gekomen! j I
ii
`kx