HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 704.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

-­ 30 ­­-
P
glans over de beradene, openhartige, mannelijke beslotenheid zijns gedrags. I
i·j· Eenvoudig van zeden, hoffelijk zonder hoofschbeid, rein van bedoeling, on- j
jj.! kreukbaar in trouw, gezond van hoofd en hart, warsch van twist, zonder j
zweem van partijgeest, zonder argwaan of achterdocht, onbepaald van ver-
jij trouwen, van geloof aan deugd en deugdzame beginselen! Nooit gafmisschien j
jjjj iemand hiervan sterker proef dan hij. Des avonds na het vruchteloos schei-
den der tweede Vergadering op Zaturdag, riep het belang, en het gevaar
jj. der goede zaak, hem naar Amsterdam: maar door zijn afzijn moest niets '
jj; vertraagd worden: van nooaivoonr had zijne handteekening op schoon papier,
om daarboven te schrijven, wat het Vaderland eisehen zou. I
Q `
Zoodanig is de man, die met vm uoeeivnonr, in het hagebelijkst oogenblik, aan
jj het hoofd van ’s Lands Bestuur zich plaatste. Doch de omstandigheden, die
ijn deze daad vergezelden, zijn te merkwaardig, om hier te worden voorbijgegaan.
gj Door het weigeren der Vergadering, om zulk een Bestuur te benoemen, ,
was niemand in moeijelijker stelling gebragt, dan de Graaf van srmun: voor
jï zich zelven in de eerste plaats, maar ook voor de hoofden der kleenc krijgs-
magt, die onder zijne bevelen stond. Zijne voornaamste officieren waren des
Zaturdags avonds ten zijnen huize bijeen, toen de tijding van, den onverwach-
jj ten ongunstigen uitslag aldaar gebragt werd. Zij verwekte bij allen eene diepe
gewaarwording, daar eene wankelende houding nooit doodelijker had kun-
jï nen zijn, dan in dit oogenblik. Tijdig en welkom was dus het voorstel van
jv den Graaf, dat men des anderen daags morgens gezamenlijk zich naar van
j_ uoomvooixr zou begeven, en hem plegtig opeisehen, om met van naa oom, in
"j. naam des Prinsen van oaame, het hoogst Bewind op zich te nemen. VAN
jj noemvnonr, door zijnen vriend verwittigd van dit voornemen, betuigde niets
jij beter te verlangen; ontving de bezcnding met aehtbaarheid; stemde haren
ii wenseh volkomen toe, en verklaarde, zoo voor zich, als voor zijnen toen nog
afwezigen Ambtgenoot van om nova van masnain, het opperst beleid van zaken,
tot op de komst van den Prins, te aanvaarden.
Ziet daar het tweemanschap, waarop van toen af het herstel des Vader- j
’ lands rustedc; en ’t welk hartelijke begunstiging vond, ook bij lien, die het j
min noodig, of min raadzaam hadden geacht, hunne namen opcnlijkbij het- _
zelve te voegen. Ilct vond ijverige medewerkers in emiveuiotv, mivivius scaotrnm ja.
kmiran, en, dien ik niet het laatst moest noemen, in intrek, tot Secretaris g
jj van dit nieuw Bestuur verkozen ; maar door euaiveuioiv vervangen, omdat, in dit
j dreigend oogenblik, Amsterdam van zulk een man niet beroofd mogt worden. ”
hij Zoo was de teerling voor het lot van Nederland geworpen. Het manmoe­ N
»`·f dig besluit werd, op dien zelfden 21sten November, den volke bekend ge- ,
maakt door eene afkondiging, gematigd in hare bewoordingen, maar onbe­ §
jj wimpeld in beduidenis, dat het Bestuur voor omxme werd opgenomen, en i
voor onaivna bewaard. Ter zelfder tijd werd een nieuwe Zendeling gelast, het
jj]; ltussisch leger op te zoeken, en deszelfs marseh , door het verhaal der vol-
tjj tooide omwenteling te verhaasten ; op dat het gunstig tijdstip, om Nederland
;j·l aan de Fransehen te ontrukken, niet zoo wel voor de Bondgenooten, als voor
j°·‘ Nederland verloren ging. Deze Afgezant was mms van een norzvaiv, van wien =
tt

‘~ `..