HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 725.85 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

... 29 ...
Wat lijkelijk spraken uit hunnen mond; omdat hun zin en hunne taal die van
t ap het beste deel der Nederlanders blijkbaar vertegenwoordigde. Mannen , die
dm; hen het oogenblik als nabij deden beschouwen, waarin zij alle overwegingen
1 bij voor het behoud der zaak zouden moeten ter zijde stellen, gerust op hunne
jhaI._ jl verantwoording voor God en hun geweten; wenscbende met het Vaderland
; te zegepralen, maar ook gereed om met hetzelve te vallen. Onder dezen
3 moeten wij nu ook JAN mmicnioa Kampen noemen : naauwkeurige berigten stel-
,t in ä len ons in staat, om van hem te zeggen, wat dit gesehiedverhaal vereischt,
oor- l maar wij bewaren de melding daarvan tot eene andere plaats.
orst, _ _
het _q Zoo werd het Zaturdag, den 20sten, en de tweede vergadering kwam hij
gum i een, om slechts te toonen, dat het Vaderland niet van haar zijne verlossing
wim j te hopen had. De indruk, dien de terugkeering der Pruissiseh­Fransehe be-
Ldm._ zetting gemaakt had, was verflaauwd ; en wat daarvan nog overig was, werd
vBn_ ä meer dan uitgewiseht door eenen brief van den Profeet srassanr, vol schoone
E en I woorden aan de ééne, vol snorkerijen en bedreigingen aan de andere zijde.
jank »De gehoorzaamheid aan den Keizer was aangerand; het ontzag voor des-
vl.ij_ >>zelfs ambtenaren gekwetst. Maar het was eene dwaling van den tijd, waar-
uch_ »voor volle vergifïenis kon verkregen worden. Doch volhardde men in den
wm »opstand, verschrikkelijk zou de wraak zijn; allereerst wel de Hoofden tref-
, om »fen, maar daarna ook hen, die zich hadden laten misleiden. Er waren reeds
»talrijke versterkingen aangekomen, andere in aantogt. Een tijdige terugkeer
walleen kon alle rampen voorkomen, nu nog voorkomen, maar bij de geringste
n de »volharding was het te laat.
zroe-
zelde De inhoud van dezen brief kon voor de Vergadering niet verbeeld wor-
igste den, en had invloed op hare raadplegingen. Het ontbrak aan geene vragen
tlem naar betere berigten, die van een’ anderen kant mogten zijn ingekomen;
jghe- noch aan veelheid der gevoelens; noch aan mcnigerlci raad aangaande 't geen
ver- { wijs en voorzigtig scheen. Vil en neiging, om het Vaderland te redden, was
Jpm wel bij allen; bij allen, wie twijfelt er aan? even opregt. Elk betuigde wet
wijze gereed te zijn om zich op te oiïeren, indien het baten kon; maar, gelijk het
zijn Q gaat, men geloofde niet, dat het zon kunnen baten! Zoo liep de vergadering
Hem E eerst door, en daarna uit een, en scheidde zonder eenig besluit aangaande
men het oprigten van een Algemeen Landsbestunr te nemen; latende de vervor-
j' dering van het groote werk der herstelling aan de gevaarlijkste onzekerheid
` ten prooi! Sommigen, die aan de eerste maatregelen volvaardig deel had-
1001*- den genomen, sloegen, bij deze nadeelige uitkomst, aan het vertwijfelen, en
d en onttrokken zich. Doch vm man now en van noennnonr dachten aan wijken
l be- l noeh te rug treden.
ver- '
gcng Hier is het de plaats, om aan van una ouvx het olïer der nationale dankbaar-
n gn l heid te brengen : zijne eerzuil voegt naast die van van iioemnoar en van srxaum.
`
Amin raajvs Baron van msn nom van iiaasom, uit ouden Hollandschen adel
temp jp gesproten, is. edeler nog ·van zin en deugd, dan door naam en geboorte. Bij
E zoo veel zedighcid en niinzaamheid, en zucht om elk te dienen en te ver-
pligten, zou men bezwaarlijk durven hopen, zulk eene vastheid van geest,
mm, zulk eene onbegrensde zelfs-opofl`ering aan te treffen. De kalmte en harmonie,
d gc- die de grondtrekken van zijn karakter uitmaken, spreiden een’ aangenamen
­­­­».. .,...,..,.,..,,,,,,_,,.,,______,___$,,, _ Q ad'-,