HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 708.11 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

il ._ . --
2
i terugtred onmogelijk maakte; was de voltooijlng van den begonnen afval. Wat
F; er dan ook wierd van de vergadering, tegen den volgenden dag, na het af-
ii zenden dezes briefs beschreven, wat daarin beslist of'niet beslist mogt worden;
.]i de onafhankelijkheid was uitgeroepen, door gezag en bedrijf gestaafd! En bij
; Vl den schijnbaren stilstand, uit velerlei raadplegingen geboren, ging de behar­ ,4
tiging van ‘sVaderlands belangen met vaste schreden voorwaarts.
» 21 «
Jammer zon het geweest zijn, zoo de beide Afgezanten den Prins niet in à
; Engeland hadden aangetroffen. De mogelijkheid echter hiervan vereisehte voor- á
lj zorgen; en men zocht dus eenen man van moed en beleid, om den Vorst,
ll zoo hij in Duitschland zijn mogt, op te zoeken, hetzij te Berlijn, of in het l
fli hoofdkwartier der Bondgenooten te Francfort; om zich met spoed naar Mun-
lil ster bij den Generaal nutow te begeven, aldaar verdere berigten in te win-
[Q4 nen, en vooral, door de tijding der heugelijke gebeurtenissen in het Vader- ä
land, aan de aanrukkende Pruissen en Bussen moed en vleugelen te geven.
Mile Men vond dien man in den Kapitein o. T. w.xuTnnaa, die door vaardige en .
Vl lolfelijke volbrenging van zijnen last, uitstekend nut gesticht en grooten dank
verdiend heeft. Dezen last ontving de Kapitein watmiiim, op denzelfden Vrij-
dag, van van oen num: en van noeannoar: en, wij herhalen het, de vruch-
telooze afloop der bijeenkomst van den vorigen dag mogt dan hunne wen-
sehen hebben te leur gesteld, maar had geenen invloed op hun besluit, om
het Vaderland te redden.
j ii
2 Inderdaad, men mag de goede zaak geluk wenschen, dat niet alleen de
eerste, maar ook, gelijk wij straks zien zullen, de tweede dier bijeengeroe-
pen vergaderingen, zonder besluit of gevolg is gescheiden. Men verbeelde
zich, dat zij het oppergezag had aanvaard, of aan het grootste en moedigste
xt; deel harer leden opgedragen. Eenheid van doel, rasheid van uitvoering, klem
van gezag, alles had daaraan ontbreken. In zoo twijfelachtige omstandighe-
den moest zich wel verscheidenheid van gevoelens, bij sommigen ook ver-
slagenheid en zwakheid openbaren. Mistrouwen zou veelligt. zijn ingeslapen
tusschen mannen, wel van gelijke goede gezindheid, maar ongelijke wijze
lil van beschouwen. De tijd, tot handelen vcreischt, zou in beraadslagingen zijn §
Af verloren; en, bij de komst des Prinsen, zou het gezag, dat men aan Hem "
moest opdragen, of aan zich behouden, de eerste beweging hebben kunnen j
geven aan een nieuw rad van Staatsberoerten. °
De edele mannen, van noeennoar en van naa anna, van wie wij hier voor-
rig namelijk spreken moeten, zagen dit alzoo niet in, omdat bescheidenheid en
zedigheid hun doorzigt moesten belemmeren. Wat zij terstond zouden be- .
vroed hebben, indien de groote zaak buiten hen had kunnen omgaan, ver- ‘
jj borg zich voor hu11 oog, omdat het voorbijgaan van anderen hunne eigene
{gl verheffing scheen. En schoon zij gaarne, geroepen of ongeroepen, leven en
i goed aan de vrijheid ten offer bragten, niet dan de nood kon hen bewegen, {
[ij; om zich dat overwigt, die meerderheid aan te trekken, die men zich inner-
lijk bewustzijn en uiterlük vertoonen moet, om zich aan het hoofd eener F
ig]! gansche natie te stellen. '
l,.
llï Gelukkiglijk waren er rondom hen, wier stem als de stem van het gansche
vaderland in hunne ooren klonk; omdat verstand, braafheid en moed ge-
ln.
·
`....