HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 735.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

... 27 ..
F uit Groote ondernemingen worden door niets zekerder te gronde gerigt, dan
gem, door toeven en vertragen. Zoo scheen het ook thans te gaan: want verga-
Bmg deringen te beschrijven; de gevoelens en raadgevingen van velen in te ~ne­
p0S_ men; aan velen op te dragen, wat door weinigen volbragt kan wordenzzijn
Dc de zekerste middelen, om door grooten omslag weinig uit te voeren. Wat
m,k_ verheven en goddelijk is, werkt en treft, gelijk de bliksem des hemels. Zoo
jczc zon men dan mogen denken, dat VAN nooaivnoiir en zijne vertrouwden, ter-
[6,,, wijt zij den tijd rekten en baat zochten in anderer raad, eene halfgewonnen
gt al zaak hedierven. Maar dat toeven en vertragen was niet aan hun te wijten;
0m_ gnk hragten zij den tusschentijd tusschen de beide vergaderingen niet in ie-
,6,,, digheid besluiteloos door: zij deden alles, omdat zij juistdatgene deden,zon-
Om- der ‘twelk alle ander bedrijf nutteloos zou geweest zijn.
aid ,
ken, j Op dien zelfden Vrijdag, den 19den van Slagtmaand, werd de Prins van
sche l oinisn; door hen ingeroepen. Men wist, dat Hij naar Engeland was gereisd,
mp · cn hoogst vermoedelijk nog daar was, om bij de uitkomsten, die op hande
b,.€_ schenen, de belangen van zijn huis aan het Kabinet van Londen dringend
wat aan te bevelen. Zij hadden noch aanbeveling, noch ondersteuning noodig, om
[dc? hij het Nederlandsche volk in al hun kracht te gelden! Twee mannen, hun
Om,. en des Vorsten vertrouwen gelijkelijk bezittende , Moon racist. en iuaivnng DE
rust ranroivciian werden met cen visschers­pink van Scheveningen derwaarts ge-
l Op zonden, om van den staat van zaken, als ooggetuigen, opening te geven, en
Zak_ aan den Prins een’ brief te overhandigen van dezen inhoud:
iken
,_ »Eindelijk is het tijdperk daar, waarnaar wij sedert negentien jaren reik-
»halsden. Nederlands vrijheid is aan het dagen. De Goddelijke Voorzienigheid
;chc »deed omstandigheden geboren worden, die haar mogelijk maakten; en nu
het »wordt zij, dank zij de Vaderlandsche trouw! niet door vreemde hulp ons
Een " iiaangebragt, maar rijst op uit onzen eigen boezem. Overal l1ee1't de gisting
wu, ader gemoederen zich geopenbaard, en de Franschen hebben de uitbarsting
ran- iivan dat edel misnoegen niet durven afwachten. Zij zijn gevlugt uit Amster-
im, »dam en ‘s Gravenhage. Terstond hebben wij den Oranje-standaard geplant,
was »en alles schaart zich rondom denzelven. VVij hebben ons veroorlool'd te spre-
.zet­ iiken in naam Uwer Hoogheid, en te handelen op Uwen last. De goede zaak
rek- nvorderde dit gebiedend; daardoor alleen kon de opstand algemeen worden,
Mk- »de geesdrift bij allen ontbranden. Want er bestaan geene partijschappen meer:
i de »zij zijn in den haat tegen de Franschen, en in de ongelukken des Lands ver-
xegt, »zwolgen. Van onamr wacht alles heil, aan omtivae zweert alles trouw. Uwe
icie- »Hoogheid kome te rug onder een Volk, ’t welk den laatsten droppel bloeds
rug. »voor haar veil heeft. Onze onderneming, wij ontveinzen het niet, is hag-
laar »chelijk; maar wij hebben op de edelmoedige hulp van Engeland gerekend.
vm »Door Uwe Hoogheid ingeroepen, zal zij sneller en overvloediger ons gewor-
tijd­ »den. Doch op U, Doorlnchtig Vorst, rekenen wij boven al. Aan Uwe goed-
on- »keuring onzer daden verbiedt ons hart ons te twijfelen; maar Uwe komst
aar- vis ons alles, is ons meer dan een leger waardigi"
was
zeds Groot en beslissend was deze stap; zonder den Prins en Engeland moest
vol- de poging om ons zelven te verlossen schipbreuk lijden. Maar ook den Prins
en Engeland in te roepen, was eene stellige daad van vrij­verklaring, die elken