HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 726.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

- :23 --- T
e _ Deze vergadering liep dus, des Donderdags, geheel vruchteloos af. Vergeefs
il' deed de deftige welsprekendbeid van van iioeeuuonr zich hooren, en poogde
st bij allen dezell`de geestdrift op te wekken, waarvan hij doordrongen was.
i, Men vroeg in de eerste plaats naar berigten van den Prins, van de Bond-
n genooten; en men vond nieuwsgierigheid en hoop beiden te leur gesteld.
H De wil der natie, de ontwikkeling harer krachten, het vertrouwen op God;
ie hierop werd men gewezen, als de waarborgen eener lieugelijke uitkomst:
2- maar men had zich daarenboven gevleid, van eene Engelschc vloot voor den
it wal, en van een Russisch leger te Utrecht te zullen hooren.
g_ Eene tweede vergadering werd tegen den volgenden Zaturdag bijeenge-
i_ roepen; daarbij zouden ook zulken genoodigd worden, die voorheen de be-
Y, langen van Oranje niet waren toegedaan; doch hij wie nu, gelijk bij al wat
gc Nederlander heette, slechts één gevoelen heerschte, dat het behoud des Vader-
,1. lands van Oranje alleen te wachten was. Het voorstel, hiertoe gedaan, vond
]_ t te gereeder ingang, om dat het leidde tot uitstel, en uitstel door velen be-
8_ geerd werd. In deze tweede vergadering, hoedanig zij dan ook alliep, zou
jij zekerlijk een algemeen Bestuur worden verkozen. En de Graaf van smum,
[.6 op wiens hoofd alleen inmiddels alle verantwoording nederkwam, liet zich
n_ deze vertraging welgevallen.
m Van eene andere zijde scheen de dag van Donderdag den 18den de en-
derneming van de vrienden der vrijheid niet weinig te begunstigen. De
lc Fransche bezetting, opgesloten in het lzhnnenhoi, bragt den na7eht na ’s\t'oens­
ic dags in groote onrust door. Het gejuich en gejoel des volks, tlwelk weigerde
. zich te rust te begeven; het geluid der gedurig aan en voorbijtrekkendc pa-
;l_ trouilles, ook van paardenvolk, zamengesteld uit eene kleine bende jonge
0; I lieden, die vrijwillig waren opgezeten; het commando der wachten, die nu
·'.`j en dan in den omtrek werden afgelost, ’t welk alles met voorbedachte luid-
äï 1 ruehtigheid geschiedde: hierdoor werd de Fransche Generaal, misleid omtrent
nu de ware sterkte der opstandelingen, in het begrip gebragt, dat het zijn tijd
di was, om af te trekken, indien hij een` veiligen en eerlijken aftogt bedingen
ch kon. Hij verzocht dus, ten vier ure des morgens, den Graal van smum zich
_a_ hij hem te vervoegen, die niet aarzelde om, van den Kolonel TULLINGH ver-
;l_ gezêld, aan dat verlangen te voldoen. De Generaal gaf zijn voornemen te
,B_ kennen, om des morgens, met zijne manschappen en geschut, zich naar Gor-
àc kum te begeven, hopende, dat hem geen overlast aangedaan, noch tegenstand
BD zou geboden worden, en de zorg voor zijne aehtergeblevene zieken aan den
BP Graat nadrukkelijk aanbevelende. Dit werd gereedehjk ingewilligd, en des
m_ morgens ten zeven ure werd delaftogt bewerkstelhgd,~onder geleide van den
in Kolonel ·rui.i.iNeH met de jonge heden te paard, terwijl het geheele Haagsche
an garnisoen, met den Gouverneuru aan het hoofd, onder de wapenen stond.
m_ Zoo werd de vreedzame burgerij van eene groote bekommering bevrijd, en
nu de gansehe dag hep in vreugde en gunstige vooruitzigten ten einde. Vooral
alu toen men vernam, dat de Prins Gouverneur, en de Prefeet smssaar, door
ed Dordrecht verder naar de grenzen waren getrokken: van waar de verbeel-
en ding hen, met alle de Franschen, reeds vergezelde, tot daar men niets meer
de van hen te vreezen had. ·
Des anderen daags was de gezigteinder niet meer zoo helder. Het bleek,