HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 722.53 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

//i
l ­-­ 24 -·
l
g ä op- cn· in te rigten, dat het deszelfs gezag aan geene wettigheid scheen te _
ontbreken.? De mannen, reeds door ons genoemd, hadden onder elkander
ig voorheen ditäbelangrijk punt verefïend. Zij waren wel bereid, om dien last
A Y op hunne schouderen te nemen, maar zij wilden dien met anderen deelen,
I l en de opperste magt door een grooter ligchaam doen uitoefenen ofzich doen
« opdragen. Ook meenden zij, dat een achtbare uiterlijke vorm en naam aan
v zulk een Bestuur meer bijval en klem zou geven: waartoe de Vaderlandsche
titel van STATEN GENERAAL hun de gesehiktste scheen. En ten aanzien der be-
l i voegdheid, om zulk een hooge waardigheid zich aan te matigen, deze dacht
‘ ` men, meer dan bij anderen, bij he11 te vinden, die vóór den inval der Fran-
` sehen, toen de Nederlandsche liepubliek nog geheel onafhankelijk was, pos-
E ten van regering hadden bekleed. Van dezen wist men, dat zij het uitslui-
t _ tend vertrouwen van een gedeelte des volks bezaten gen men hield het daarvoor,
i ‘i_ dat de wettigheid hunner roeping, even min door Engeland en de overige
ii ‘» Bondgenooten, als door ’s Lands ingezetenen betwist zou worden. Ziet daar
il de redenen van het beschrijven eener groote vergadering, tegen den volgen- ~
i i den dag, waarin over dringende belangen des Lands, en het weren van re-
i geringloosheid zou geraadpleegd worden; en tot welke vergadering alleen zij
` ; werden gcnoodigd, die onder het Staats­Stadhouderlük Bestuur openbare
i i ambten hadden waargenomen. De noodiging geschiedde door dezelfde man-
' t nen, die den lastbrief des Graven VAN srnmn hadden getcekend, bij welken
, nu ook rams c¤.nnniv1· nn Jenna gevoegd was.
l Het oogmerk dezer beschrijving was buiten twijfel loffelijk, maar zij baarde
. « opzien en argwaan. De uitsluiting van allen, die wel na, maar niet voor de
Fransche omwenteling, het land mede geregeerd hadden, wekte bij sommi-
` gen, min bekend met het karakter der edele aanleggers, het vermoeden,
· dat men den triumf eener partij bedoelde: (een vermoeden nogtans, door V,.
het vervolg der gebeurtenissen terstond en op de volkomenste wijze gele- it
genstraft) zij was strijdig met den geest, die de zamenstelling van het Am-
· stcrdamseh '1`ussehenbestuur gekenmerkt, en ten waarborg der verbroedering
, gestrekt had; zij dreigde hindernis aan de zamenwerking van allen, zoo nood-
pj zakelijk in deze oogenblikken, en waartoe de vurigste gezindheid alom zich
W openbaarde. Ook had men misschien kunnen voorzien, dat van eene verga-
, dering, dus overijld bijeengekomen, eer men zich met de meesten had kun-
l nen verstaan, uit zulke ongelijke bestanddeclcn zamengevloeid, geene ge-
lj wigtige, noch moedige besluiten te wachten waren; en dat men dus of de
groote zaak zou moeten opgeven, of eindigen waarmeê men beter begonnen
V ware: met het opperbestuur des Lands zich aan te trekken , zonder ander
j. gezag, dan `t welk de nood wettigt; zonder anderen vorm, dan dien de om-
t‘ standigheden gedogen ; zich verlatende op de goedkeuring aller braven, waarin
jl sterker grondslag ligt, dan in eene openlijke opdragt, door de willekeurvan
weinigen geschied. Indien ter zell`der tijd, toen Linnuno srxaun zich tot Gou-
ir verneur van den Haag verhief, ook vA1v nar. mmv en VAN noenivnonr zichwer-
A klaard hadden, in ’s Prinsen naam het Iloog Bewind des Lands te aanvaar-
, j den, de goede zaak zou zekerlijk hierbij niet verloren hebben. Aan moed
‘ ontbrak het hun daartoe niet, dit heel't de uitkomst getoond: dat zij in den
lj aanvang minder hunnen moed, dan hunne kieschheid gehoor gaven, vloeide
ijf ten minste uit ccrbicdwaardige beginselen voort.
ij il