HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 684.84 KB

TIFF (Deze pagina), 4.05 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

-- 23 -
{ gemeesters nacnnim en ’·r nom op het raadhuis zamengeroepen en zich met hen
J aan hethoofd des Stedelijken Bestuurs geplaatst; terwijl de Adjunct~Maire vm
` amnsonk, bij afwezigheid van vm scmmva dcszelfs post als Maire bekleedende,
3 met de grootste bereidwilligheid afstand deed van zijne waardigheid, en ijverig
E de goede zaak hielp bevorderen. Dus werd de regeringloosheid, die Amster-
3 dam bijkans twee dagen lang in verwarring gebragt had, hier terstond voor-
‘ . gekomen, en het werk der vrijheid met eene waardige houding begonnen.
I 1 Doch er moest van dit oogenblik der geestdrift meer vrucht worden ge-
» trokken. Indien het Nederlandsche volk zich nu niet epenlijk en plegtig vrij
j verklaarde, had l1et alle aanspraak op eene onafhankelijke keus verloren.
1 Aan den wil des volks was geen twijfel, maar er werden voorgangers ver-
­ , eischt, om dien openlijk uit te brengen. Deze groote zaak leed nu geen uit-
1 stel; alle bedenkingen werden ter zijde gesteld, en van noeiaivooar en zijne
; = vrienden vertoonden zich als de t1oot'den van Nederlands herstelling.
e "
_ t Den eersten en moetligsten stap, gelijk wij reeds zagen, had de Graafvgx
{ srxaun gedaan; aangesteld tot Gouverneur van den Haag, in spijt eens Fran-
- sehen Generaals, van krijgsmagt en geschut voorzien, die dezen post l]0g als
E den zijnen beschouwde. ln deze waardigheid door het nieuwe Stads­bestuur
_ gereedelijk erkend, deed hij eene openlijke afkondiging, waarin van 's Lands
verlossing en ’s Prinsen overkomst, als van eene besliste zaak, gesproken
t werd; voorts vermaand tot orde, en strenge straf bedreigd aan elk, die
, eenig geweld zou plegen. De wakkere Sehutterij, aangevoerd door den braven
- Turmxuexi van oLni;Ne.·tmvevm.n, die in deze dagen aan de goede zaak onvergetelijke
S diensten bewees, schikte zich terstond onder de bevelen des nieuwen Gouver-
t neurs; de proclamatie werd onder muziek en trommelslag in alle de wijken
t D der stad al`gelezen, en overal aangeplakt, onder het gejuich eener ontelbare
E l menigte, en het gedwongen stilzwijgen der ontzette Fransche krijgslieden.
ë Van srniun begat`zieh naar den Bevelhebber derzelven, den Generaal aouviaa
;_ oss ECLATS, hem verklarende, geen anderen Gouverneur der stad buiten zich
C te erkennen, en berigtende, dat men reeds bezig was, om van den toren
t der Hoofdkerk de Oranjevlag te doen waaijen. Deze kennisgeving werd door
den Franschen Generaal niet anders beantwoord, dan door zich met zijne
_ manschappen, zoo velen hij er bij elkander kon houden, en met zijne ka-
; nonnen, naar het Binnen-hof te begeven, en aldaar, in plaats van eene aan-
L, vallende, eene verdedigende houding aan te nemen. Het opsteken der vlag
_t verwekte nieuwe vreugde: en nu zag men ook alom de oude Nederlandsche
H vanen uit de vensters der woningen zwierent
is Doch deze verrigting had een louter krijgskundig aanzien. Er moest zon-
~ der verwijl een algemeen Lands-bestuur worden aangesteld, ’t welk openlijk ,
k in naam der gansche natie, den afval van Frankrijk, en de vrijheid des volks
kon verklaren; 'twelk de wederkecring tot zulke beginsels kon op den voor-
ET grond stellen, waarop men alleen den bijval en bijstand der verbonden Mo-
’ gendheden kon verwachten; en 'twelk alle bijzondere volksbewegingen in
is het groote middelpunt van eenen heiligen volks-opstand vereenigde.
’· Doch hier vicl het groote vraagstuk op te lossen, hoe dit Bestuur alzoo