HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 689.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.05 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

j ` ­- 22 -
1 ten half negen ure, toen de Graaf van srmun zich naar van noeinvooar begaf,
` en zich bereid verklaarde, om het groote tooneel te openen. Hij vond bij
·~ zijnen vriend het zelfde gevoelen, en dc volle gezindheid, om hem te onder-
` steunen, met naam en invloed, met beleid en kloeke daden, met al wat de
j nood zou eischen. Eene van deszelfs dochters werd verzocht de oranjekokarde
f te vervaardigen, die de leus der algemeene volks­beweging zijn moest; en de
V, ‘ jonkvrouwelijke vingeren verrigteden dit werk, bevende van edele aandoening.
i Met dit versiersel begaf van srniun zich openlijk, langs de straten van den 1
llaag, naar het huis van den voorxnaligcn Burgemeester smcnmx, een man,
l geëerbiedigd door zijne deugden en trouw aan de zaak des Vaderlands. Hij
F eisehte hem op, niet plegtigen toon, om met zijne onde Mede-regenten, in
j naam des Prinsen van emma, het bestuur der stad te herncmen. De eer- ,
j . waardige man, versteld over zoo veel moed, maar de daad met geheel zijn
l . hart tocjuiehende, kon echter op dit oogenblik aan deze dringende noodiging «
jl geen gehoor geven. llij had zich doen bewegen, om deel te nemen aan eene ¥‘»
Z bijeenkomst, waarin over bewaring der stedelijke rust, van de zijde des Fran- i
sehen Bestuurs, zou beraadslaagd worden. Ook van sruiun werd daartoe met
l aandrang verzocht, maar weigerde volstandig; en werkte door zijne weige-
`· K ring krachtig mede tot het mislukken dezer laatste poging, om het Fransche
w gezag, al was het in naam slechts, binnen den ouden hofzetel tc doen voortduren.
: Vclk een' indruk de verschijning van van sriiunx, in het openbaar, met
de oranjekokarde op den hoed, en st1·aks ook der zonen van van noeiznoomg
. . op gelijke wijze versierd; welk een indruk deze vertooning maakte, is naau-
welijks te beschrijven. Elk ander, die het gewaagd had de geliel`de leus dus
X openlijk te dragen, zou opzien gebaard en navolgers gevonden hebben; want
i men bespeurde reeds gisting en zamenseholing. Maar van zulk eenen kant ,
opgestoken, door zulke achtbare namen gewettigd, twijfelde niemand, of de ll
dageraad der vrijheid was waarlijk opgegaan. Binnen weinige oogenblikken
J prijkte de oranjekleur op aller hoofd of borst, haast praalde zij ook voor de
E V vensters, en wapperdc voor alle winkeldeuren. Huizen en werkplaatsen lie-
pen ledig, de gansche bevolking kwam op de straten; de luchtlweêrgalmde
. van gejuich en gelukwenschingen, en uit veler oogen vloeiden vreugdetranen!
En schoon het aan geene verwensching der Fransehen ontbrak; schoon wel-
‘ haast hunne adelaars en wapensehilden ook hier niet langer geduld wierden;
jy nergens echter werd geweld gepleegd, en nergens ontdekte men sporen der
voormalige tweedragt. Een achtingwaardig schouwspel! naar men verhaalt,
l. heeft het den Profeet zel1's de betuiging zijner bewondering afgeperst. En wat
j . stond dezen nu te doen? Aansehouwer van hetzelve te blijven, verbood hem
{y zijn pligt; het tegen te gaan, ontried hem de voorzigtighcid. llij verliet; dus
j' den zetel van zijn bewind, en het oogmerk der hravcn was bereikt.
V `
jj Vita srniun, aan het huis van vm nocmnoiir terug gekomen, vond daar ook
i andere zaamverbondenen, den Baron van om nous van niaasoani, ocmw. nu-
l= 1>iai..t1ni vm mum., Joan raaxeoxs vas iiooexnour, en raaivoois naaien cniuveuxoivg
i en door deze allen werd een lasthrief getcekend, waarbij hij, in naam des
ij, Prinsen van oaaivm, tot Gouverneur van 's Gravenhage werd benoemd. ln-
" tusschen had sticnmi, nu van alle andere verpligting ontslagen, de Oud-Bur-
i.