HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 703.65 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

‘ gj .,
CS ` de eerbied voor zijne deugden, of het voorbeeld van zijne zells­opof{‘ering,
’t welk het meest heeft toegebragt, om uit dien dageraad een blijden en hel-
deren dag te doen geboren worden!
1)
fd Naast hem prijke het beeld van teoroto Grave vm Lnuuuao srntum, in des-
dc zelfs reine, ronde, ongetooide waardigheid en kracht. Deelgenoot der ver-
trouwelijke beraadslagingen van 's Lands redders, was hij tevens de onver-
schrokken uitvoerder derzelvcn. Geen Vaderland meer te hebben, was sints
au langhet hartzeer, dat zijne dagen vcrbitterde: dat Vaderland met zijn hoofd
CP te herwinnen, eene gedachte, die hem bekoorde en onlgloeide. »Als de tijd
“‘ j adaar is, als de nood het eischt, zult gij mij aan uwe spits zien !" met deze
Bl woorden deed hij, weinige dagen te voren , eene zamengesehoolde menigte
fm . uit een gaan, gereed om door ontijdige dril't alles te bederven. En toen
’c` ook dat oogenblik aanwezig was, heeft hij trouw zijn woord gestand ge-
‘Ct daan. Als krijgsman stond hij op zijnen post, gelijk van noosnoortr, als Staats-
·d" ,. man, op den zijnen, bereid om alles te verliezen, voor de kans om alles te
’°` herstellen. Zijn moed had roekeloosheid kunnen hceten, zonder het vertrou-
l°` wen op God en de goede zaak, dat zijn regtsehapen ziel geheel vervulde.
nd Nooit had hij het geweld gediend; in Gelderlands lusthof sleet hij zijne da-
cu gen in stille vergetelheid, toen schijnbare toevalligheid hem riep naar ’s Gra-
?_c' venhage. Daar was hij, toen de vrijheid van Europa begon te dagen; daar
*3** meest hij zijn en blijven, om haar in zijn Vaderland te helpen vestigen,
mv Vant Gods Voorzienigheid waakte voor Nederlands herstelling: aan Haar
'as hebben wij het begin onzer verlossing te danken, aan Haar den voortgang
CF en het einde!
3 ..
lie Deze man was het, die het eerst de llaagsehe burgerij in beweging bragt;
en die met van nooermour en de overige deelgenooten van zgn vertrouwen, toen
tot het beslissend tijdstip daar was, kloek en rustig voorwaarts trad, om het on-
1et derling beraamd ontwerp te volvoeren, en, wat misschien nog aan de volle
lde rijpheid der omstandigheden voor hetzelvc mogt ontbreken, door sloutheid
Je- der onderneming te vergoeden.
zc; Inderdaad, er moest niet gemard noch getoefd worden. Het was Woens-
m_ dag den 1'Fden: daags te voren was Amsterdam reeds door den Gouverneur
jict en Prefect verlaten. De smss.·mr was intusschen nog op zijn post gebleven.
hC_ Hij was. wel gezind om mede te vertrekken; geheime berigten verzekerden;
reu de afreize zijner Eehtgenoote, het inpakken zijner goederen, de verwarring,
iw die in zijne woning heerschte, alles getuigde er van. Maar wat voorwendsel
lm kon hij aangrijpen, om zich te verwijderen, daar de stad ten minste schijn-
lds haar in rust was, en geen gevaar nog zijn persoon ol zijne waardigheid be-
am t dreigde? en bleef hij langer, hij zou misschien er aan gedacht hebben, om
dc, zich te handhaven; want hij hadleene bezetting van vijlhonderd man met
gn, [ twee kanonnen tot zijne beschikking, en het ontbrak hem aan geen moed.
md i was het oogenblik {dringend; er moest een einde worden gemaakt aan ,
U€_ E zijne besluiteloosheidt; zijn aitogt moest door eene vertooning van dwang wor-
äg, den verbaast en gebillijkt.
M1- l Zoo oordeelden de mannen, die besloten hadden voor de vrijheid zich in
of de bres te stellen. Het was dan op den 1'Yden van Slagtmaand, des morgens