HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 691.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

x _ ,9 __ j
i vinding, had het hun geopenbaard; en hun beleid rekende er op, bü alles t
g wat zij ondernamen.
Onder dezen staat boven aan cxisnear KAREL van uoonsnoar, door allen,
, die zich verbo11den hadden om het Vaderland te verlossen, voor hun Hoofd
erkend. Zoo moge dan, in een enomvksruk voort Neonatanns HERSTELLING, de
v eerste nis zijn standbeeld vertoonen!
_ Een karakter, gelijkende naar dat der Romeinen, uit de schoone tijden
i dier Republiek: doch zonder de hardheid der formen en hoekigheidjjlder
omtrekkcn, die meerdere woesthcid weleer tot grootheid achtte te behooren. _
, De1`tig en achtbaar, maar beschaafd en zaehtaardig: een verlicht hoofd, niet i
slechts met kennis der fraaije wereld en harer zeden, maar ook met een I
j kostbaren voorraad der wezenlijksle en nuttigste kundigheden verrijkt. Be­
` gaafd met het talent van wel te spreken en wel te schrijven, voorheen met
ll een aanzienlijken post bekleed, had het hem, ook na den val va11 het Stad- v
houderlijk huis, aan geene aanzoeken ontbreken, om in gewigtige Staatsbe- ‘
t trekltingen geplaatst te worden; maar hij had die allen standvastig afgewe-
zen. Niet uit onverschilligheid, noch uit wrok; maar omdat hij Vaderland
.1 en Oranje niet van elkander kon scheiden; door vrijheidzucht, door eer e11
V trouw geleid. Want, waar het ongeluk zijn raad of hulp; waar de verde-
’ diging des regts zijne pen; waar nuttige of grootsche ondernemingen zijn
; vermogen behoefden, vond men hem steeds vaardig tot medewerking, en,
was het noodig, om zich vooraan te stellen. Schoon ambteloos levende, was
er niemand, die horn niet hij doop- en geslaehtsnaam beiden kende; wien
‘ die vereenigde namen geen eerbied inboezcmden voor verstand en braaf-
‘ heid. Ook wilde hij zich geheel bewaren voor de goede zaak, wanneer die
eenmaal weder zou zegepralen. En schoon dit menigwerf door alle anderen
' hopeloos werd gesteld, door hem nimmer. Terwijl narotnorz van stap tot
stap de wereld-monarchij scheen te naderen, arbeidde hij in zijn kabinet
aan het ontwerpen van Staatsbeginsels voor het in de toekomst herstelde
’ Nederland. Tot zulk een karakter behoort ook verbeelding en geestvervoe-
` · ring. 'Vat door hetzelve wordt voortgebragt, steunt niet enkel op koele be-
‘ Y schouwing en berekening; het kenmerkt zich ook door opgewondenheid,
' door verhefling van ziel boven het gewone inzigt in den schakel van uit-
komsten en oorzaken. Vaar anderen slechts natuurlijke krachten zien, ziet
en weegt het ook de zedelijke: waar anderen, bij het einde aller menscl1e­
ltd lijke hulpmiddelen, stuiten en stilstaan, daar stijgt het op tot de verborgen j
z bronnen van hcul en heil, die de Almagtige Bestuurder der Volken in zijnen
j { raad houd opgesloten. Yan daar die hoog gestemde, maartevens onwrikbare j
in moed, dien hij in het beginnen, voortzettenlen voleindigen van Nederlands ll
; herstelling aan den dag leide; een moed, die zich nooit een enkel oogen- l
blik verloochende; dien hij bij alle braven even sterk en zuiver onderstelde,
als hij dien in zich voelde gloeijcn, en in sommigen, die hem omringden, jl
t, zag blaken;een moed, zoo groot, dat, zoo l1ij aller borst gelijkelijk ontvlamd I
l had, de behoudenis des Vaderlands zelfs geen oogenblik twijfelachtig zou ge-
gi weest zijn. Ziet daar den man, op wien, in den dageraad onzer verlossing, ,·
` het oog van alle braven gevestigd was; en van wien het nageslacht nog,on­ l
`l zeker zijn zal, wat het geweest zij, of het vertrouwen op zijne wijsheid, of
|,,
it
l- ,