HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 689.96 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

... 19 ...
I,. stoord werden. En hiertoe moest dit begin der Hollandsche omwenteling zich
je bepalen; het ging althans niet verder.
tr
ju Doch hoezeer het nieuw Amsterdamsch Bestuur, 't welk van nan neer tot
.d zijnen voorzitter had verkeren, in de verrassing door dezen onverwachten
D, schok veroorzaakt, het raadzaam hield, zich binnen de grenzen der bewa-
I, ring van rust en goede orde te beperken; die schok was gelijk aan de op-
,u wekking van het lang onderdrukt levensbeginsel. De Hollandsche geest ont-
ju waakte alom; de opstand was in de steden en op het land gereed om uit
U, te barsten; alles verlangde, om het Fransche juk af te werpen, en er werd
,1, slechts vereischt, dat mannen van naam, gezag en algemeen vertrouwen de
banier opstaken, om de keur van het Nederlandsche volk zich onder dezelve
te zien verzamelen.
zn
er Dit werk was voor eenige grootmoedige Vaderlanders in ’sGravenhagcbe-
sh i waard. Zij waren het, van wie wij te voren reeds spraken; die voorlang
ct hunnen blik in het toekomende hadden geslagen, bezorgd, dat men misschien,
u- of een gunstig tijdstip der verlossing door besluiteloosheid zou laten voorbij-
er gaan; Oi`, wanneer men er gebruik van maakte, door gebrek aan bOl‘OCiCi·
let; ilëid, of aan Onderling vertrouwen, of aan kloeke en doelmatige SIHPPCU,
,,«- niet die vrucht der groote gebeurtenissen zou plukken, waarnaar men in de
gn eerste plaats streven moest: de spoedige, beslissende, volkomen herstelling
,8- van Nederlands volks-bestaan!
xl),
PG- Twee dingen; dus oordeclden deze mannen naar waarheid; twee dingen
ng VGI‘(iOl1 hiertoe vereiseht; miste men die beiden, of slechts een dCi’ZOiV€U,
H, dan kon wel het land van de Franschen verlost worden, maar niet tot waar-
jat; äfïitiig geluk herboren. Vooreerst; de Prins van onA1v.1i-: moest. teI‘SlOl1Cl Bis
AN · het Iloofd van Nederland worden uitgeroepen. '1`en tweede; alle partijschap-
gal PCD moesten worden beschouwd als uitgeroeid en vernietigd. Vant illdiêll
m_ de herstelling van het ()ranje­huis in de eerste oogenhlikken Verzllinifi WCI’dS
ml of ZOO zij niet geschiedde als de eenparige wenseh en wil des g$1nSCi1Cf1'Oil&S,
nu mä3l‘ HIS de triumf eener partij; dan waren, schoon de Fransche CiWil1gO·
de landij geheel wierd verplctterd, in de tegenwoordige spanning van Europa,
n_ Nederlands rampen niet geëindigd!
ch _ _
ag j Hier weigert mijne pen in het verhalen der gebeurtenissen, en van der-
,n_ ZCiVCI‘ 00I‘Zaken, voort te gaan, Vie zou dit mogelijk geacht liebbüli 1 ik ZC‘§
te niet voor twintig of vijftig, maar voor honderd, ja twee honderd jaren mo-
qj, · gelijk geacht hebben, dat de verheffing van het Oranje-huis, \'elCCl‘dO iVi5i·
jj]; ‘ aPPCi der Verwijdering, de leus zou worden der vereeniging? En niet dc leus
j alleen, maar het krachtig werkend middel ter uitroeijing van verdeeldhe-
den, die nimmer opgehouden hadden het braatste en vrecdzaamste volk te
gn, i VG1‘SCheuren! het brandpunt, waarin alle hunne partijschappen zouden VOF-
Zjj iêrcn en wegsmelten! Dit wonder nogtans bestond; het bestond reeds lans,
be, VOO? het zich openbaarde; sedert jaren was de gelegenheid met angst VG1`·
ran. bèid, waarin het zich met nadruk en opregtheid openlijk zou kunnen VCl“iOO‘
usj, ïi HBH. Dit wisten de wijsste en beste der genen, die onze herstelling VOO¤‘·
gg, i bêfeidden, bewerkten en voltooiden; hun hart, zoo wel als hunne 0nd€t‘·
ï M