HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 710.77 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

/
g - 18 -
`
_ den moedig den stap, om in Nederlands hoofdstad een Hollandsch Bestuur
` aan te stellen. De Kolonel vm minnen, de Luitenant Kolonel uxnuvrs, de
Kapitein mtek, en de Luitenants tunen en van vottnniiovan, werden door
hen afgevaardigd, om deze groote zaak tot stand te brengen; en, gelijk men
Q het wachten kon, zoo volvoerden zij dien. Een vierentwintigtal mannen werd
_lï door hen op het raadhuis zamengeroepen, uitstekend door deugd, aanzien,
j kunde, en vaderlandsehe trouw, maar zonder onderscheid van godsdienst,
of van voormaals aangekleefde staats­beginsels. Op dat men toen reeds zou
j kunnen vooruitzicn, dat Nederlands herstel ook Nederlands behoudenis zou
wezen ! [let grootste deel dezer manen verscheen, en toen zij gezeten waren,
l zegt men, dat meen, op verzoek des Kolonels het woord voerende, hen op
deze of dergelijke wijs heeft toegesproken:
«
i »Het is noodeloos den toestand der stad voor ll open te leggen. Verlaten
, >>d00r de lloofden van het Franseh Bestuur, (God geve dat zij er nimmer
jr >>WCder‘kee1‘en!) zijn alle banden van gezag losgemaakt. llet wild gcdI‘l1lSCl1 ‘
>>d321r‘ buiten, de vlammen, die ten hemel stijgen, toonen, luider dan ik het
wvermag, den algemeenen nood. Nog kunnen wij de woeste menigte beteu-
, Wgülell; maar straks zal zij hare krachten kennen, en het gevaar niet HIGBP
'· rtellcn. Dan wordt de dag, die de eerste van ons geluk moest wezen, llöli
, »begin van nieuwe ellende. Het gemeen kan door kogels en bajonette1ï°wor­
V >><lCl1 uit een gejaagd; maar voor anderen dan voor medeburgers IHOGKCI1
‘ »onze kogels en bajonetten zijn! mi het volk, uit een gejaagd, is niet tot be-
»daren gebragt. Het gezag alleen kan het onderwerpen, de rust herstellen,
j »en bloed, dat ons dierbaar is, sparen. Zoo lang dit volk nog meent gere-
, »gccrd te zijn door Franschen, die de vloek des llemels vervolgt, zoolallg
_ »zal de wanorde duren, grooter, ijsselijker, ja ten laatste alles meester WOP-
vden. Maar toont het een Yaderlandsoh Bestuur aan het hoofd der stad; laat
»het namen hooren, die het oude ontzag en vertrouwen doen herleven, van '
nom: noor, van nomzataan, mms, en anderen met hun; die klank alleen zal
, »recds eerbied inboezemen, en zal het verschiet van betere tijden openen.
V »l)us zal de hoop ontluiken, en met haar de kalmte; bandelooze woede zal
; »voor zachter gewaarwordingen plaats maken; en duizende armen, die nu
`_ »slechts brandstichting en vernieling dreigen, zullen zich wapenen voor de
nvrijheidt Aanvaardt dan de regering van Amsterdam, die wij u opdragen.
»()f vraagt gij, wat ons daartoe wettigt? Wij zouden uit naam van het Fransch
lv >>BCStLlt1l‘ zelve, mms en van imimsn kunnen het getuigen, u dit nieuw gezag j
I >>l­illD11(äll aanbieden. Maar gij wilt niet, dat het uit zulk een bron zal vloeijen.
k »Al wat in de stad goed of eer te verliezen heeft, roept u in, om haar te
»hesehermen tegen den mocdwil. llet Vaderland, dat uit zijne asch herrij­ ‘
l‘ »zen zal, roept u in , als de eersten om het te behouden. Voor die stem wilt L
Q »gij nwe ooren niet sluiten ­­-gij kunt het niet!" ,
l
{ Ons verhaal kan alle de namen niet noemen van hen, die op deze drin- <
<` gende noodiging aan het hoofd des stedelijken bewinds zich plaatsten; zij
` staan elders opgeteekend, en zullen nooit vergeten worden. Hun moedig be-
I sluit, dien zelt'den avond, bij fakkellieht, en door een plegtigen omgang, aan
Q de gansehe bevolking der stad bekend gemaakt,lei den grondslag tot de rust.
,1 en kalmte, die binnen weinig tijds geheel hersteld waren, en niet meer ge- l`
t
h_ E
,____ ___, i __