HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 706.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

.. 17 -
l> Madrid worden! en er waren geene kanonnen, om op den Dam te planten!
l, wat wapenen droeg in de stad, de bezetting van het paleis niet uitgezonderd,
·d bestond uit Hollanders; en wat dezen in het schild voerden, was ligt te ra-
ls den! Hij ontbood dus, dien zelfden nacht, eenige mannen van groot door-
=¤ zigt en erkenden invloed tot zich, om met hen te raadplegen, wat hem te
B- doen stond. Onder dezen noemt men de beroemde regtsgeleerden van nam.
en en wktmven; eene keus, die voor de belangen des Vaderlands niet geluk-
-11 kiger kon uitvallen. Eene spoedige afreize, waartoe de Hertog blijkbaar over-
t- helde, werd in geenen deele ontraden; de wijze overlegd, waarop die be-
en hoorlijkst geschieden, en men zich tef`l`ens verzekeren kon, dat de aftogt vei-
Bt lig en zonder stoornis zou wezen. Meer begeerde de ontslelde grijsaard niet,
C· die bij zijn vertrek dit getuigenis met zich nam,dat hij het juk der Neder-
E- landers nooit verzwaarde en gaarne al het goed zou gedaan hebben, dat
lä niet in zijn vermogen stond.
ill
55 ,~ De afreize des Hertogs geschiedde in den morgenstond van den 16den No-
¥‘· vcmber, zonder bcleediging, zonder ongeregeldheid.De l’rel`ect,die denzeli'-
den nacht, in angstige beraadslagingen,besluiteloos had doorgebragt, volgde
W zijn voorbeeld, doch achtte het raadzaam, minder openlijk zijne woning te
ld verlaten. Ook de Directeur der Politie vertrok weinig tijds daarna, en de
1, stadqwerd aan haar lot overgelaten. De Gouverneur echter had den voor-
·d maligen l·Io0l`dsehout miss dringend verzocht, al zijnen invloed en zijne acht-
=H baarheid tot herstel der rust aan te wenden; en de Prcleet had den Ko-
lk l BOHGI VAN isninnmv magt gegeven, om daartoe van alle middelen, tot Zijne be-
bt schikking staande, gebruik te maken. Dus ontlook de dageraad van Neder-
gs lands vrijheid, maar nog omwolkt en beneveld: dus werd het groote werk
et begonnen, dat elders met glans voltooid zou worden!
of
r- Het oproer, in den laten nacht bedaard, berstte dezen dag met nieuwe
ia ­ woede los. Ook de wachthuizen van het octrooi, en die der politie, in het
binnenste der stad, werden verbrand; huizen van hooge Fransche ambte-
naren aangetast en geplunderd; gevangenissen geopend, en wat meerder
a- buitensporigheden een hellend gemeen zich veroorlooft. iiier en daar werd
r- dit wel met geweld gestuit, en moest het sommigen het leven kosten, dat
k- t woede en wraak niet bij allen de overhand verkregen. Doch het bleek nu,
r· dat de stad door alle de ijsselijkheden der regeringloosheid bedreigd we1·d.
te Eene waarschuwing van den Adjunet­Maire werd bespot; (de Maire was
et naar Parijs ontboden, om eene gedwongen hulde-betooning af te leggen) de
,n ambtenaren der politie hadden zich opgesloten, sommigen stonden doods-
at angsten uit, anderen wapenden zich, om hun leven duur te verkoopen. Het
1, was niet af te zien, welke tooneelcn zulk een staat van zaken kon te weeg
en ` brengen. Daaraan moest een einde gemaakt, eene nieuwe Regering incest aan-
o- gesteld worden. Vele braven zagen met blijdschap, dat uit het kwaad dit
en goede zou geboren worden. Vant door eene nieuwe Regering, met ter zijde
1, ‘ stelling der Fransche, te huldigen; daardoor, men mogt het dan erkennen
of verbloemen, was de eerste standaard des alvals geplant!
r- j Dit werk moest komen uit den boezem der Schutterij, het eenig ligehaam,
le twelk thans waakte voor veiligheid, goed en leven. Deszelfs Oliicieren waag-
t ,