HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 703.28 KB

TIFF (Deze pagina), 4.03 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

{/ _ 16 _
’ zijn staf naar Utrecht was geweken; en dat zij dit overal weten zouden,
- daarvoor zorgden de braven; is het wonder, dat alles op de been kwam,
zamensehoolde, en welhaast straten en grachten rinkinkten van schaterend
gejuich, van luidruchtig zingen en het opheffen der kreet, die zoolang als
een oproerkreet in de borst l1ad moeten gesmoord worden? Straks verscheen
` de geliefde oranjekleur; wie wilde en kon, versierde er zich mcê. Dit ge-
‘ schiedde zonder tegenstand: de agenten en bedienden der politie durfden
` zich niet vertoonen. Intusschen viel de avond, en alles nam de houding aan
, van een oproer, waarin het gemeen, zonder Hoofd, woest en onbesuist voort-
‘ holt. Dadelijkheden begonnen: waar men adelaars of Fransche wapenborden
i zag, werden zij afgerukt, vertrapt en vernield. Dit ko11 alleen den moed niet
g koelen; er moest een vreugdevuur der vrijheid, een wraakvuur over de ge-
t loden verdrukking gestookt worden: want het gemeen acht alles reeds ge-
i wonnen, als het voor een oogenblik uit den band mag springen. Zoo ging
E het aan het verbranden van de waehthuizen der douane, langs den ganschen
j, buitenkant, dat de vlam flikkcrde over het IJ, en men buiten af zich alles _,
t akeligs voorstelde van ’t geen Amsterdam in deze oogenblikken wedcrvoer.
Terwijl dit gebeurde was de gewapende Burgermagt bijeengekomen, de
·, eenige sterke hand tot beveiliging der stad, maar niet twijfelachtig gezind
voor de goede zaak. Onder hare Bevelhebbers was Amon manvnkan mack,
f wien het Fransch Bestuur, in dat zelfde jaar, den post van Kapitein had
; opgedrongen, weinig vermoedende, welk gebruik hij er eenmaal van maken
zou. De schrandere man had er de mogelijkheid van voorzien; en wie ook `
kon dit beter dan hij? Van alles, wat nu en in de volgende dagen, tot
` heil des Vaderlands, door dit gewapend ligchaam wclberadens en moedigs
` bedreven wierd, was hij de ziel. Ondersteund door zijne medeofficieren, met
i den Kolonel van innemen aan het hoofd, wiens trouw en rustigheid allen lof
te boven gingen, werd hij één der groote en uitgelezen werktuigen, waar-
door God de Nederlandsche natie behouden heeft. VVij zullen hem hierna ­
wedervinden, en, zoo ver wij kunnen, hem regt doen weêrvaren.
[
’t Geen door de Schutterij (zoo noemde zij zelve zich , en niet meer Na-
l tionale Garde, des anderen daags, toen hare moedige manschappen, voor-
_ gegaan door hunnen Kolonel, zich de Fransche adelaars van het hoofd ruk-
i ten, en op dit oogenblik reeds had zij dien Vaderlandschen naam weder ver· l
diend.) ’t geen door de Schutterij in dezen nacht verrigt werd, kenmerkte
l' het beleid harer aanvoerders. De volks-gisting werd niet tegengegaan, het
verbranden der tolhuizen niet gestuit; men gaf voor, en het was meer dan
i louter voorgeven, door gebrek aan scherpe patronen daartoe buiten staat
X te zijn: maar waar landskantoren, waar magazijnen of fabrijk­l1uizen waren, [
F met gelden of kostbare goederen, aan het Bestuur behoorende, daar wisten
de wachten zich te doen eerbiedigen, plundering en vernieling voor te ko-
Q men. Zoo werd bewaard, wat eenmaal het Vaderland dienstig kon zijn, en j
i. de schrik, dien deze onstuimige beweging den Franschen moest aanjagen, »
behield zijne volle kracht.
l
Welhaast ondervond men er de heilzame werking van. De Prins Gouver- j
neur begon op lijfsbehoud te denken. Zoo kon Amsterdam wel een tweede
I.
{ i