HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 668.94 KB

TIFF (Deze pagina), 4.04 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

/ ­- M -
l
f bijliggende oorzaken derzelve, ook van de meer verwijderde met een woord
; te gewagen.
Tot op den togt naar ltusland was de hoop der Nederlanders, om van
. het Fransche juk verlost te worden, schier geheel verdwenen. De dood van
i mrorron alleen scheen zijn overheersehings­stelsel omver te kunnen werpen;
J en hiertoe bepaalden zich zell`s de stoutste wensehen. Maar hij was in de
* kracht zijner jaren, en tot nu toe, ongeloofelijk bijkans, door eene onzigt­
A bare magt beveiligd.
i
j Doch de vernieling der Fransche legers, door hen zelven erkend in het
i beruchte negen en twintigste legerberigt, deed allereerst de oogen der Vader-
§ landers opengaan. De afval van Pruissen daarna, en de voorbeeldelooze zelfs-
l opoffering van de onderdanen dier Monarchie: (nooit verwelke hun roem!
ä geen blaam bezoedele de eer der Ridders van de onvergetelijke Koningin
i Louiza ') hierdoor werd het verlangen in hen levendig: mogten wij welhaast _
hetzelfde kunnen doen! De voorspoed der Fransche wapenen in Saxen en 7
i de Lansnitz deed wel dien moed weder dalen; maar de aanwinst van Oos-
tenrijk voor het Bondgenootschap voorspelde hun, in een helder verschiet:
` Narorizoiv zal vernederd ofvernietigd worden! llolland zal, door verdrag, of
i door geweld, aan zijnen dwang worden ontrukt!
; Van het begin dezes tijdperks af, nam de lijdelijkheid der Nederlanders eene
andere houding aan. liunne onderwerping werd een blijkbaar bukken en
zwiehten voor geweld en dwang. De betuigingen van verkleefdheid aan den
‘ dwingeland, zoo dikwerl' voorgeschreven en opgedrongen, moesten nu van
' de steden worden afgeperst, en konden van sommige derzelven ook niet door
[ afpersing verkregen worden. De Gewestelijke Vergaderingen weigerden de
van haar gevergde aanbieding der zoogenoeinde eerewachten te doen: en
toen dezen, in weerwil dier weigering, schandelijk werden doorgedreven,
ontmoetteden zij eenen tegenstand, die aan de uitvoerders der willekeur geen
‘ der voorwendsels overliet, waaraan hun opperhoofd zoo veel prijs scheen te
hechten. Bijkans alle de aangewezen jonge lieden werden als slagtoffers henen-
* gevoerd; sommigen zelfs in kerkers opgesloten, daarna, als weêrbarstigen, i
gevankelijk weggesleept. En het was niet enkel beleedigd gevoel, dat aldus
. gebood te handelen: het doel, om de Fransche dwiugelandij ondragelijker te
1 maken, was bij velen de magtigste drijfveer. Men wilde daden van schreeu-
!· wend geweld en onregt op den vollen dag doen plegen, opdat het vuur der l
E verontwaardiging steeds heftiger zou gloeijen.
L Intusschen waren er achtbare mannen, die dachten en vertrouwelijk spra­ J
A; keu over ’t geen gebeuren moest, wanneer het lang gewensehte uur der be-
i vrijding nader bij zou komen; die de beste wijze poogden uit te vorschen ,
i waarop de Nederlandsche natie ill werking kon gebragt worden, om aan die
l. bevrijding een dadelijk aandeel te nemen, en hare stem omtrent haar vol- '
. gend bestaan te doen hooren: de beste wijze daarenboven, om in beslissende `
‘ oogenblikken verwarring en regeringloosheid voor te komen: om aan den
openbaren wil eene heilzame strekking te geven, en de onafhankelijkheid j
l des Vaderlands als de vrucht. der groote krijgsgebeurtenissen te waarborgen. `
Kl
l 1