HomeGeschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 698.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.06 MB

PDF (Volledig document), 33.27 MB

// ­­ 10 ­
‘ lijk vriend, wanneer het geluk zijne eerste pogingen bekroont:. Geen omzig­· i
tig veldheer zou anders dan met behoedzaamheid onze grenzen naderen, noch ¥
aantasten, veel min overtrekken, dan met eene magt, genoegzaam om zich
te handhaven. Hij mogt zijne ligte ruiterbenden voorwaarts laten rukken, {
, stroopen, schrik verspreiden, schijnbare veroveringen maken; op de eerste
l verschijning van geregelde mansehap en schutgevaarte, (in Cassel en elders l
Y had men het gezien) vloden zij ijlings uren achterwaarts, dat men naauwe­ li
lijks hun spoor ontdekken kon. Er werd tijd vereischt, zoo sprak de krijgs-
kunde, om eene ernstige onderneming tegen Holland toe te bereiden, en aan _
l te vangen. Dien tijd konden de Franschen zich te nutte maken, om uit ver-
j strooide eorpsen, depóts en nieuwe ligtingen, een leger te verzamelen, den ;
, l.lssel, ltijn en Vaal te bezetten, en het indringen op onzen bodem kracht-
dadig te verhinderen. Het was hun onveranderlijk voornemen dit te doen; v
t getuigen des Keizers woorden en bedreigingen, zijne bevelen en toebereid-
selen. Zoo ware de winter ligt in afwisselende oorlogsbedrijven ten einde l
; geloopen, en met den aanvang der lente ons Land het tooneel geworden der
i verschrikkelijkste krijgsvcrwocstingen. ?
Zoo ver menschelijke wijsheid de uitkomst der dingen berekenen kon,
moest dit het lot van Nederland worden, indien deszells ingezetenen lijd-
zame aanschouwers bleven van den gang der gebeurtenissen; indien zij op .
» het altaar des Vaderlands geen ander oll`er bragten, dan vreugde over de
vernedering hunnes verdrukkers, en stille gebeden voor zijnen geheelen on-
` dergang. De Fransche benden, die nu, bij het uitbreken der volks­0nlusten,
in steden en sterkten zich opsloten, zou men dan naar de grenzen hebben
.. zien henensnellen, en daar de kern worden eener legermagt, die slechts ge-
. ringen aanwas behoefde, om alle ernstige aanslagen van de zijde des vijands,
indien niet te verijdelen, ten minste geruimen tijd te verschuiven. Waren
zü ten laatste door de overmagt verpletterd, zij zouden niet eerder zijn be- V
zweken, dan na het land, dat zij verdedigden neen! 't welk voor Frank- M
rijks verdediging moest opgeofferd worden, aan alle de ijsselijkheden van uit- ·
putting, tjitplundering, brand en moord, en overstrooming der golven ten
prooi te hebben gelaten!
4 Dit onheil hebben de Nederlanders zelven van zich afgeweerd, geholpen
door den wonderbaren loop der dingen, geholpen door den hoogen bijstand
t des Almagtigen. Verlossing alleen door de wapenen der Bondgenooten aan-
1 gebragt, zou eene onalzienbare reeks van jammeren in haar gevolg hebben
l gehad. Het gejuich van sommigen zou in de zuchten en tranen van ande-
ren zijn gesmoord , en veelligt het Vaderland aan de dwingelandü ontrukt, ‘
l om verzwolgen te worden door de baren!
l Zoodanig dan was de heilrijke vrucht der edele geestdrift, die in de maan-
l den November cn December des jaars 1813 Nederlands herstelling bewerkte.
; Zij openbaarde zich als een lang gesmoord gevoel, dat zich eensklaps lucht
je maakte; zij hield zich staande door hoop en moed; zij overwon, minder Q
door heldendaden, dan door het oog voor gevaren te sluiten. Zij ving aan,
» zonder te weten waar zij eindigen zou, en was welhaast wat zij naauwelijks i
wenschen kon te worden: kracht en daad eener vrije natie, die hare onat`- jj
hankelijkheid herneemt! `
I
^ i
g l