HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 8

JPEG (Deze pagina), 723.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

V A
V «
lil
fl! 8
,/, DEN LAATSTEN DER MAAND WAS VOLDAAN ; ,,,, eindelijk ‘
VIII°. op twee akten, door de Arr. Regtbank te ’sHage en,
het Prov. Geregtshof van Z. H. gearresteerd, prod. Sub. Lit. A
N°. 33/344, te1· zake van het plaats gehad hebbende verhoor op
vraagpunten en afgelegde verklaring onder eede, waartoe den
j, Heer van Hall, in privatissimé is veroordeeld geworden, toen ik
met hem in PRIVE proeedeerde, om reden ik hem zoo niet
V verantwoorddelijk voor de obligo, dan toch verpligt achtte ver-
klaring te moeten geven van de geheele waarheid, die op
j eene bedenkelijke manier in het duistere was geraakt, en waar-
A door het Dept. van Algemeen bestuur dat hij als MINISTER bij
mij had verbonden plotseling, en, zonder dat ik daartoe eene _
enkele reden van aanleiding heb gegeven, met de verpligte I
betaling heeft opgehouden; althans met deze twee legale akten
I wordt de oorzaak en de geschiedenis van het door het Dept_
Y van Justitie aan mij, tegen uitkeering van belangrijke documenten, I
: verzekerde jaargeld aangetoond, en ten overvloede de kapitale A
{ waa1·heid nader bevestigd van mijn beweren:
Dat de heer van Hall, hoedanig illoyaal zich ook bij die gele-
genheid voor de Achtbare Magistratuur gedragen hebbende.. .
nogtans het vermoeden heeft gevestigd: aa. ,,,, dat hij AMBTS-
M HALVE de zaak heeft behandeld; - bb. AMBTSIIALVE de E
door hem als MINISTER VAN JUSTITIE verlangde documenten
l ,, ,, heeft ontvangen; ­- cc. daartegen AMBTSHALVE een jaargeld l V
,,,,heeft verzekerd en heeft laten betalen...; bovendien heeit {
l ,, ,, gezworen: dat hij dd. nimmer met mij als PARTICULIER in l I
,,,, eenige aanraking te zijn geweest; nimmer op zijn last, noch voor '
' ,, ,, zijne 1·ekening als BIJZONDER PRRSOON eenige voorstellen,
j ,, ,, noch betalingen gedaan zijn; - en ee. dat hij zich ongehouden
« ,, ,, heeft verklaard iets te verklaren omtrent hetgeen hij heeft
g ,,,,verrigt in eenig ambt door hem bekleed sedert anno 1843. ,,,,
. Ik geloof dat uit dit een en ander met redelijkheid en, de
jure, het bewijs mag worden ontleend dat dien MINISTER VAN {
JUSTITIE in dezen als zoodanig heeft gehandeld en niet het
prestige van het departement zal hebben misbruikt door als geheime
n niet gepatenteerde en onbekende zaakwaarnemer, eene zeer gewigtige
zaak te hebben uitgevoerd.
Indien het aldus aangetoonde minstens de waarde van een
BEGIN VAN BEWIJS IN GESCHRIFTE niet ontzegd kan worden,