HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 5

JPEG (Deze pagina), 552.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

I
u
OPENBARE l)ENhBEELl)EN
oimzrsr ni; wrrricr wanner vm aiuar
ZAAK EN MIDDELEN
boon
, D. B. ADRIAN Sismoii.
ë «« «» ExC1r1>TIoNNELE GE!/ALLEN VORDEREN
«» «» EXGEPTIONNELE M.4.·1TREGE LEN «« ««
E
ë Indien ik mij inogt vergissen in het vertrouwen dat de Hooge
Regering na herhaald onderzoek en gedane verklaringen niet
jj zal ondernemen voor den, door hetzelve, en bij herhaling door
de Tweede Kamer der Staten­Generaal aangewezen, burgerlijken
regter, het feit en de bijzonderheden te ontkennen van de door het
I Dept. van Justitie op het einde van het jaar 1843 aan mij, tegen
eene door haar daartegenover gestelde, door mij vervulde voor-
‘ waarde verzekerde, daarna door opvolgende ministers, tot en
, met Maart IS/IE), betaalde jaarlijksche som, ­­- dan geloof ik
J in staat en geregtigd te zijn de waarheid van dien te staven
J door bewijs in geschrifte met getuigen bewijs.
‘ Althans ik geloof dat mijne, immers schier algemeen bekende .
g productie zeer ver de grens overschrijdt van het noodige om,
*‘ ten minste, op grond van het vereisehte om een BEGIN VAN
` BEWIJS IN GESCHRIFTE daar te stellen, ontvankelijk te zul-
. len moeten worden verklaard in mijn te doen snbordinaat ver-
zoek tot getuigen bewijs.
j Met de bedoelde sehrifturen wordt toch onwederspreekbaar de
Z waarheid gestaafd van het beweren;