HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 3

JPEG (Deze pagina), 579.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

|
I

I
l VOOHWOOBD.
<
x
Om aan mijn eigendom tegenover het Departement van Justitie
te geraken, h.eb ik gedurende bijna DERTIEN jaren geworsteld
p, en daarbij alle mogelijke beschaafde middelen vruchteloos uitgeput,
zoodat ik tegenwoordig verpligt ben toevlugt te moeten nemen
l tot den BURGERLIJKEN REGTER waartoe ik dan ook bij her-
_ haling ben aangeraden door de aanzienlijkste personen die de
j zaak grondig hebben onderzocht en tot de wetgevende en uit-
, voerende magt behooren.
jv Ik heb echter alvorens met mijne hooge partij af te dalen V
voor de Burgerlijke Balie, dezer dagen van een zeer voornaam
j deskundige in het burger­regt vernomen dat mijne middelen van
` bewijs, in geval van ontkentenis, evenzeer onzeker waren als
den waren debiteur en de toelating tot getuigen bewijs in
regten ontzegd kon worden.
Ik heb naar aanleiding daarvan het raadzaam geacht mijne denk- I
i beelden omtrent de wettige waarde van mijne levens-quaestie en
middelen aan de openbare en bijzondere kritiek van deskundigen te
onderwerpen, alvorcn den beslissenden stap te doen... waarvan het
K verongelukken mij een onbetwistbaar regt verzekert tot toevlugt
naar de middelen en roeping der constitutionele Volksvertegen-
woordiging.
Redenen waarom ik bij deze mijne denkbeelden, omtrent de
E wettige waarde van mijne zaak en middelen, openbaar, met
bereidverklaring op elk verzoek mijne stukken van overtuiging in j
iï orginalia open te leggen, ten einde daarop evenzeer te kunnen l
Q letten als op het hierbij gevoegde afschrift van een adres ruim j
ë drie maanden geleden aan Z. M. den Koning aangeboden en tot ,
lg heden in advys gebleven. 1
jl
1
j n. B. ADRIAN sa.
al
l T
1
l
i
`
A ai r