HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 13

JPEG (Deze pagina), 584.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

E l
i
AFSCIIRIFT.
AAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING.
Sire!
i
ii Een miskend burger van den Staat, geruineerd door de nala-
· tigheid van eenen vroegeren Minister van Justitie, zoo niet stel-
ji selmatig onderdrukt dan toch onverklaarbaar achtergesteld door
H de commissie voor de nalatenschap van wijlen Z. M. Koning
Willem II; door de regterlijke magt afgewezen om kosteloos te
* mogen procederen; door de Staten-Generaal weder gerenvoijeerd
. naar de regterlijke magt, door onbekende hand tot nu toe gc-
' dwarsboomd, om zijne bezwaren regtstreeks aan den Koning in
persoon te kunnen voordragen; ­- D. B. Adrian, Sr., te Rot-
U terdam, wendt zich eerbiedig tot Uwe Majesteit met eene een-
voudige bede -­ niet om gunstbctoon, maar om herstel van
, grieven en leed - on neer.
J Hij zal Uwe Majesteit niet pogen te leiden in eenen doolhof
van gebeurde zaken, noch treden in eene uiteenzetting van de
mishandelingen en teleurstellingen die hij heeft ondergaan; - de
{ aandacht van Uwe Majesteit moge daartoe ruime stof vinden in
de vroeger aangeboden, en tot verdriet van vele der aanzien-
lijken in den lande, talloos door hem ingediende adressen,
E brieven en andere bescheiden, waaruit in het helderste licht is
Q gebleken zoo van de aangewende pogingen om aan zijn goed
j regt te komen, als van zijne zorg, om den eerbied van den
i overleden vorst en het regerend geëerbiedigd Huis van Oranje
i te bewaren; en tot welke bescheiden hij eerbiedig de vrijheid
Q neemt zich te refereren; ­-­ voor het tegenwoordige zij het hem
dan ook slechts vergund Uwe Majesteit eerbiedig te mogen voor-
; dragen de feiten;
Adressant was in l84e3 bezitter van hoogst belangrijke schrif-
; turen en brieven, eigenhandig door Z. M. Vfillem ll aan hem
&
i
i
i
V X