HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 12

JPEG (Deze pagina), 559.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

Ii g E 1
‘ i

’ I
12 ·
á
1 Mafdalen voor den burgerlijken regter tot voorziening in de
,,,,behoeI`te van een titel die binnen het paleis van de Heilige
­ ,,,,Justitize spoorloos is verdwenen!,,,,
I Ik zou onder anderen en meer hier nog kunnen bijvoegen
dat ik van het door de Hooge Regering voorgewenden. door
j niets bewezen mandaat, van zaakwaarnemerij of trechterij, niets heb
1 _ geweten... daarmede niets anders heb te maken, dan tot ver-
sterking van de waarheid en der regtmatigheid van mijne schuld-
% vordering! .... en het achterhalen van dat mandaat, of het
j oproepen in vrijwaring, van wie dan ook, niet tot mijne mid-
1 delen, maar tot die van den bij mij verbonden Staat der Neder-
landen behoort. ;
[ Hiermede de voor mij moeijelijk te achten taak volbragt it
l hebbende, hoop en verwacht ik dat het toch eindelijk zal blijken dat ‘
l de mij en mijn gezin betreiïende bijzondere waarheden even-
zeer een saizoen van oogst hebben als sommige vruchten der
j aarde die hebben en wenseh ik uit grond van mijn hart dat de
[ Koning op Zijnen, door de handhaving van het REGT VOOR ALLEN, L
verzekerden troon, evenzeer elk medeburger van den staat nimmer ·
aan geweldadige proeven zal blootgesteld worden., nooit, zoo V
als ik dezer dagen, van de meest erkende regtschapenheid en p
geleerdheid eene sehriftnre mogt ontvangen, waarbij, na herhaald Y
onderzoek, wordt verklaard en bevestigd: J
l ,, ,, MEN HEEFT MISBRUIK GEMAAKT VAN UW GOED VER.- ;
I /,«,TROUWEN.., ­­­ MEN HEEFT U MISHANDELD EN MIS- `
E ll // // l/
j Rotterdam den G December 1861. ;
i D. B. ADRIAN Sit.
l E
‘ I
w
à
Q
. ä
l
t v
[ :
&
. l
l
x