HomeOpenbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het DPagina 10

JPEG (Deze pagina), 655.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 9.25 MB

jl; l
, (
g t
fi I; .
1
IO ·
j ontkend; -­~ bovendien, zonder ooit de solidariteit te bcbben
’ betwist,... altijd aan de aanzienlijkste mannen en magten, die
steeds voor mij hebben geintervenieerd , als aan 1nij hebben j
à verklaard. l
t gg, ,, ,, dat het aan hen, bij herhaald onderzoek is gebleken
l ,,,,dat het Dept. van Justitie, hoe vreemd zulks oppervlakkig j
Mook moge schijnen , ten deze slechts heeft gehandeld op T
_ MGEHEIMEN MONDELINGEN LAST en, voor PARTICULIERE
,,,,rekening van den persoon van Z. M. KONING WILLEM II..,,,,,
E Cl`! , - I
I hh, M dat de documenten die ik heb afgeleverd, onder de
l in/voorwaarde van voortaan van het Dept. van Justitie een jaargeld
,,,,te zullen ontvangen, evenmin als eenige aanteekening, noch ‘
W ,,,,bricven, noeh kwitantien van mij afkomstig, in liet archief '
E ,,,,zijn gevonden?!.., ,,,, - en, - i
‘ ii, ,, ,, dat, het DEPT. VAN JUSTITIE slechts als TRECIITER .... l
j Men niet als DEBITEUR kon aangemerkt worden, - althans l
I Mdat de quaesti daarover ontstaan, als van PARTICULIEREN
«~,Ar‘rRI) bevonden zijnde, niet door hen, maar door den bur-
,«i,gerlijken regter beslist moest worden; om, hetzij tegenover
,, ,, de Koninklijke erven, of ten laste komende van den Baron van
,,,,lIall, of ten behoeve van den Staat, de toch buiten mijn
,,,,toedoen, maar tot mijne schade, verloren geraakten titel te
l ,,,,herstellen, door een Arrest van den_ Hoogen Raad der Neder·
Mlanden. ,,,, ­-
1 Ik geloof derhalve, op grond van al deze waarheden en j`
· 1`eiten, ingeval van eene trouwens niet redelijk te wachten ont- ä
{ kentenis, noch vergaauwingen of sluwe chicanes van wege den lj
{ tegenwoordige Hooge Regering, wettig en overtuigend te zullen
` kunnen bewijzen: j
l Ad I, dat de Minister van Justitie van Hall, in den jare
V llSl3, AMBTSIIALVE, dus voor rekening van den Staat, of ten
aste van bijzondere fondsen wegens geheime uitgaven ter beschik- it
king van den Minister van Justitie, voortaan aan mij een ge-
noegzaam jaargeld, om daarvan niet mijn gezin fatsoenlijk te
zullen kunnen leven, heeft verzekerd: onder voorwaarde van
i uitlevering van zekere documenten, ­-­­ waaraan ik heb voldaan;
II", dat het Dept. van Justitie dien tengevolge een jaargeld, ij
tot de concurrentie van meer dan een duizend gulden in het j
I . `
‘l
I
­
` Y