HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 9

JPEG (Deze pagina), 800.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

_ 7
werken. Niet, dat de oude zondaar, de Staat, plotse-
ling en geheel terugkeerde tot zijn meer natuurlijk
` veld van actie: er is ook daarna nog heel wat
. moeitevol opgebracht belastinggeld op zeer ergerlijke
wijze verkwist: men denke maar eens aan den be-
ruchten scholenbouw of aan de subsidieering van
· den particulieren woningbouw, die nu weer kunst-
matig in het zadel werd geheschen door dezelfde
overheid, die hem eerst mee tot zandruiter had ge-
maakt. Doch de zware druk had dan toch weer
plaats gemaakt voor verruiming van de vrijheid
van beweging, waardoor - en dat is de eerste
eisch voor beterschap - de schrikbarende verzwak-
king van het lichaam der volkshuishouding aan
i steeds breeder kringen duidelijk werd.
De ondernemer mocht, onder verscherpt toezicht,
, wederom de teugels in handen nemen. Staan wij bij
hem eenige oogenblikken stil. VVant het is voor ons
_ onderwerp van veel belang, dat wij ons van den
ondernemer een duidelijke voorstelling maken. Een ­
· ondernemer is een persoon, die zaken doet voor
eigen rekening en daarvan zijn beroep maakt. Hij _
, kan zoowel een natuurlijke als een rechtspersoon
” ' zijn. ln juridischen zin is hij eigenaar van zyn zaak,
zijn de vorderingen en schulden der onderneming
, ­ vorderingen en schulden. Het is van algemeene
` bekendheid, dat ondernemingen worden gekocht en ­
,_ verkocht; zelfs huur en verhuur is niet uitgesloten,
l hoewel weinig in zwang. Een belangrijk hoofdstuk J
[ der bedrijfshuishoudkunde houdt zich bezig met de
` i regels, waarnaar de waarde der onderneming moet
worden vastgesteld. Die waarde behoort, rechtsk'un- '
dig bezien, den ondernemer. En ditjuridisch element
_ heeft economische gevolgen, waarop niet genoeg de
aandacht kan worden gevestigd. Want de eigenaar
als zoodanig loopt risico; bij den ondernemer pleegt
men te spreken van kapitaalrisico.
" Eigendom, dus ook eigendom op de onderneming,
beteekent het hoogste recht, en de keerzijde is, dat