HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 8

JPEG (Deze pagina), 800.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

ni`- ` 'l
.. (5 . V
Q waarvan de leidende spits door het ondernemerdom
wordt gevormd, De wet van vraag en aanbod, de
vrije prijsvorming, de concurrentie zooveel mogelijk `
g? in eere hersteld. Daarnaast, wel als vroeger. ook .
ii Overheidsbedrijven en bedrijven met _een gemengd
1 karakter zooals de spoorwegen en de Ned. Bank,
f< doch deze nagenoeg beperkt tot het terrein der
L? feitelijke of sinds jaar en dag wenschelijk geoordeelde
· monopolies. Het werd, ondanks den ruk naar links .
# in het staatkundig leven, welken de November­dagen
van 1918 hadden gebracht, wel instinctmatig gevoeld
` in de kringen, welke te beslissen hadden, dat de
» overheid in het algemeen niet in concurrentie moest
., treden met het particuliere bedrijf, en.wel niet moest,
L omdat zij per slot van rekening niet kàn. Staat, f
` provincie, gemeente - dit was nu toch wel aan de
.4 meesten, ook de z.g. vooruitstrevenden, duidelijk
; geworden -- zijn niet de voor de leiding en be- ,
. handeling van het fijne organisme der productie
L meest geschikte lichamen. Want overheid en com-
mercieele gestie, ambtenaar en koopman of industrieel
zijn eer tegenvoeters dan Siameesche tweelingen. ‘
En waar men zich nog niet gewonnen gaf, daar
spraken de exploitatierekeningen van de z.g. prijs- ,
g " regelende overheidsbedrijven -f` b.v. in Amsterdam ” '
S de gemeentewinkels, het lompen- en het wasscherij­
bedrijf, en de in tal van gemeenten nog een tijd j ­
lang hun teringachtig bestaan rekkende groente- en
vischhallen - een zeer duidelijke taal. Wie niet
zwoer of wie verleerd had te zweren bij de over- j
A heidsverzorging met goederen en diensten, was er [
niet rouwig om, dat deze directe deelneming aan ` i
Q het bedrijfsleven zich allengs terugtrok binnen de
f vesting der monopoliën, waarvan een dragelijk be-
heer de krachten der publiekrechtelijke lichamen, _
Q den Staat zelf vooraan, niet te boven ging. Toen
,§ het zoo ver gekomen was, stond de malaise voor
;ï de deur en werd met genoegen aan de z.g. vrije
maatschappelijke krachten overgelaten de wereld uit ‘
het moeras der algemeene verarming omhoog te
[ ,