HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 7

JPEG (Deze pagina), 800.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

5
_ eeuwenlang proces van economische evolutie is
gegroeid, plaatst zich onverbiddelijk in den weg en
W eischt van ieder plan nenmaker, hoog en laag, aanpassen
. aan het bestaande, d.w.z. een nuchter besef van de
werkelijkheid.
‘ Men kan onderscheiden privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de laatste weer
indeelen in een z.g. kapitalistische en een socialis-
­ tische.
« Van de privaatrechtelijke kan men zeggen, dat
, zij, hoewel niet volkomen zuiver, nog steeds haar
. stempel drukt op de bestaande economische maat-
schappij. Alleen de oorlogstijd en de eerste vredes-
jaren maken een uitzondering, een onderbreking voor
zeer gewichtige takken van bedrijf, zooals het bouw-
bedrijf, de voortbrenging van en de handel in de
i R voornaamste levensmiddelen, de metalen, de scheep-
vaart; Het bekende socialisatierapport der S.D.A.P.
achtte het blijkbaar noodig elke gemeenschap af te
wijzen met wat in die moeilijke jaren aan overheids-
ingrijpen, op sterken aandrang mede van de socialisten
« zelf, is vertoond. Reeds op de tweede pagina kan men
2 lezen: ,,Onnoodig te zeggen, dat het luchtig en
vluchtig getimmerte der oorlogsbemoeiing van de
· overheid met het bedrijfsleven met een werkelijke
socialisatie niets hoegenaamd uitstaande had". Men
J mag vragen, of, wanneer er minder grove fouten
bij dat ingrijpen hadden plaats gehad, de stellers
, van dit Rapport zich ook zoo zouden hebben be-
ijverd hun handen in onschuld te wasschen. Wat ·_
‘ hiervan zij: al spoedig werd, zij het met Hollandsche
bedachtzaamheid, aan de afbraak van dit getimmerte
begonnen en keerde het bedrijfsleven terug in meer
gewone banen, al bleef het snoer der arbeidswet-
geving belangrijk strakker aangehaald dan voor den
oorlog.
je Wat zijn die meer gewone banen? Kort gezegd:
i · de productie en de verdeeling van het product
. grootendeels overgelaten aan het particulier initiatief,
l
Q
I
ll