HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 6

JPEG (Deze pagina), 818.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

4
waarop en de maat waarin de toekomstige gang van _
zaken door menschelijk­ en vooral door overheids-
ingrijpen in het algemeen belang zal moeten worden E
beinvloed. Ten slotte zijn hiervoor geen vaste regels, ·
j te geven, omdat elke tijd, elk tijdsgewricht zijn eigen
eischen en problemen stelt. Echte staatsmanskunst
Q` tracht dan ook die eischen en problemen te vatten ‘
* · en het bereikbare te scheiden van het min of meer
utopische. Maar ­ en dat wordt te vaak vergeten -
echte staatsmanskunst behoort ook partij te trekken ·
van de lessen der wetenschap en der geschiedenis, i=
I welke juist bij de schifting van bereikbaar en onbe­ j
j E _ reikbaar onwaardeerbare diensten kunnen bewijzen ­
ä en welke, bij alle idealistische gezindheid, de zoo
_ noodige nuchterheid doen bewaren, in het besef, dat
met onvolmaakte menschen geen volmaakte maat-
t schappij te bouwen is.
Bouwen? Daar hebben wij al zoo iets. In dat T
‘ woordje ,,bouwen" steekt een wereld, een heele
i geestesrichting, die de eene helft van het menschdom
, zonder begrip doet praten langs de andere helft heen.
Och ja, er wordt ook wel wat gebouwd om te komen
tot betere maatschappelijke verhoudingen, doch de
_ architect, die een levende maatschappij heeft gebouwd, 2
ï niet op het geduldige papier, maar in de weerbarstige,
grillige en vaak onberekenbare werkelijkheid: zulk ·
F; een architect, zulk een wondermensch moet nog
geboren worden. Elke wetgever, elke hervormer heeft j.
Q het ondervonden en zal het blijven ondervinden, dat
hij te maken heeft met levend materiaal, met denkende ,
‘_ voelende en willende menschen, wier medewerking-
T in­massa hij behoeft, zal er uit zijn streven iets tast- ‘
< baars voor den-dag komen. Hij kan niet beginnen
t met een schoone lei. Wie begrip heeft van oorzakelijk
i verband tusschen de maatschappelijke en met name
de welvaartverschijnselen en daaraan historisch inzicht
verbindt, begrijpt dadelijk, dat met kunstmatige
bouwsels, met rationalistisch maakwerk, met pure
Qi doelbewustheid niets dan verwarring en onheil valt l
i; te bereiken. Het machtige heden, alles, wat in een .
' l
I
l
5. l
is l
. __ __ p (_ pgip pi l