HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 58

JPEG (Deze pagina), 596.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

·ä o
li ·
i so ·
, , stemgerechtigde werknemers een raad! Echter con· .
gr centreert zich het debat op dit punt._ Velnu, hierin ·
ii ben ik mijzelf gelijk gebleven. _
` Een principieele erkenning in het publiekrecht ­- ..
g, ik wijs er ten overvloede op - is reeds aanwezig, · E
ä wanneer b.v. Arbeidswet en Sociale Verzekerings-
w ä wetten een rol bij haar uitvoering toebedeelen aan ,
ondernemingsraden, mdzen en voor zoover deze vrij-
willig zijn tot stand gekomen! i '
Maar - en dit is een andere vraag, waarmede ik , _
wil eindigen -, zou het zoo‘n groot wonder wezen,
fi wanneer een voorstander van medezeggenschap· ,
Q; binnen-zekeregrenzen, zelfs wettelijk afgedwongen
medezeggenschap, ,,overstag" ging, zoodra hij be- '.
merkte dat het er saldo om medeze genscha in l ~
est ’. . . .b
de partzculzere ondememzng heelemaal niet gaat, noch _
dat het daarom van den beginne af is te doen ge-
"l. . •
weest, vermits medezeggenschap, als wegbereidster
Ei voor socialisatie en socialisme de articuliere onder- ' ‘
. . ’ ·
*3, neming staat naar het levenr
H. VV. C. Bordewijk ï , in
E . . V
Gromngen, 8 Februarz 192; ·
ë` · `

wa i

2
E .

e
ig
ii ,
li "
in
i
E
)
E
~
l,