HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 57

JPEG (Deze pagina), 789.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

‘ 55
trent de candidaatstelling van de leden der raden
door de vakvereenigingen, die ik grif foegeef en
nooit heb ontkend, kan niet te niet doen, dat de
geest is veranderd, en dat de vroegere terughoudend-
heid, die rechtstreeks voortsproot uit de vrees, dat
groepsbelangen het belang der gemeenschap zouden
kunnen overschaduwen, heeft plaats gemaakt voor
een hartelä/a wel/eovn jegens dezen vakvereenigings-
invloed, waaraan - zie Bijlagel- de ondernemings-
raden onderworpen zullen zijn. C’est le ton qui fait
la musique. En ook: si duo faciunt idem non est .
idem (wanneer twee hetzelfde doen, is het niet het-
zelfde). Formeel. nog eens, wordt in beide rapporten ’
R aan de vakvereenigingen slechts de candidaatstelling
toegewezen. Maar de toon, waarin dit geschiedt, ver-
schilt radicaal. Er is reserve in het Socialisatierap-
port, en geen perspectief; er is aanmoediging om 1
veel verder te gaan dan candidaatstelling, en wel
perspectief in het Rapport van N.V.V. en S.D.A.P. =
Overstag! ‘ i
Wie niet heel sterk staat, oordeelt al gauw, dat l
de beste verdediging de aanval is. Ik zelf zou ver-
« anderd zijn. De heer Van der Waerden beroept zich
op hetgeen ik over medezeggenschap schreef in mijn 1
prae~advies voor de Vereeniging voor de Staathuis
houdkunde en de Statistiek in 1921. Ik zal niet elke 1
verandering, zooals de geachte schrijver met betrek-
king tot de S.D.A.P., ontkennen. Maar in de hoofdzaak,
waarom het hier gaat, ben ik niet veranderd. Des- 1
tijds was ik evenmin als thans voorstander van ge- 1
dwongen invoering bn de wel van ondernwnzngsruden. .
i De heer Van der Vlïaerden zal uit mijn woorden, ,
I dat medezeggenschap principieel in het publiek recht i
haar erkenning behoort te vinden en dat de uitwer- j
king zoo soepel mogelijk worde gehouden, onmogelijk
kunnen distilleeren, dat ik daarbij mij zou hebben
verklaard tot voorstander van ondernemingsraden,
door de wet opgelegd! Wanneer een uitwerking niet j
soepel is, dan wel die in het Rapport van N. V. V. i
en S.l`).A.P.: elke onderneming met ten minste 20