HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 56

JPEG (Deze pagina), 797.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

T
{ 54
il
, van de leden der Betriebsrátte officieel geheel buiten
gi ‘ de vakverenigingen om; niettemin behoort de
j kandidaatstelling tot de officieuze bemoeiingen van
g de plaatselike vakverenigingen. Feitelik worden
de kandidaten door hen gesteld en aangezien de ver-
ï· kiezingen evenredig zijn, worden de vakvereni-
gingen in de verschillende ondernemingsraden naar
gelang van hun sterkte vertegenwoordigd. Leden van
ondernemingsraden, die geen lid van een vakvereni­
ging zijn, komen slechts bij hoge uitzondering voor.
Fl In tal van plaatsen en ondernemingen bestaan de
ondernemingsraden uitsluitend uit leden der moderne
vakverenigingen. ls het om de een of andere reden
gewenst een nieuwe verkiezing te organiseren, dan i
treden de leden en hmz plaaisvervaugers op een weak
van de vakverenzjgmgen af 1). De centrale geeft hun
wenken in alle aangelegenheden, waarin zulks nodig
en wenselik is en verkrijgt zo, dat een gemeenschap-
pelike gedragslijn voor het gehele land wordt aan-
genomen. Omgekeerd wenden de ondernemingsraden,
fil zodra zij voor ongewone moeilikheden komen te staan,
zich om juridiese en andere hulp tot de centrale.
Zo is de band stevig geworden en wordt hij steeds `
steviger gesmeed? Uit elk woord straalt door vol·
doening over dezen gang van zaken.
Men behoeft nu waarlijk niet te vragen, zoo dit
g de officieuse praktijk in Duitschland is, hoe zij
er in Nederland zal uitzien, wanneer, anders dan
in Duitschland, de wet, met vermijding van ,,al deze
omwegen", haar zal steunen en sanctionneeren! Zijn
de Duitsche ondernemingsraden naar de voorstelling
in het Rapport van N./.V. en S.D.A.P. filialen der l
vakvereeniging, ja of neen? Wordt ditzelfde ook voor ·
ons land, alleen nog wettelijk verscherpt, aanbevolen
ja of neen? En achtte het S0cïalisatic­rapp0rt het
een GEV AAR, dat de Raad zich als een filiaal van
de vakvereeniging zou gaan beschouwen, ja of neen?
‘ Alle farmeele overeenstemming in de voorstellen om-
êï -·­#- ·
jf l) Ik cursiveer.
·