HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 55

JPEG (Deze pagina), 793.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

`
53
kandidaatstelling door de vakverenigingen, als wette-
like grondslag te aanvaarden. Daarmee is de zo
noodzakelike band onmiddellik gelegd. Deze metode
· verenigt de voordelen van rechtstreekse aanwijzing
_ door de vakverenigingen en van vrije verkiezing en
vermijdt de nadelen dezer sistemen."
,,De officieuse praktijk der centrale landen." Welke
, is, in dit verband, die praktijk? Men leze er bijlage
` I op na, waartoe het Rapport zelf uitnoodigt. Dan
treft b.v. deze passus (blz. 41): ,,Naar Nörpels oordeel
is de ervaring met de ondernemingsraden in het
· ‘ algemeen zeer gunstig. Ze hebben als voorposlen van
_ a’e va/averenzgzngen v00rlrq§’elz'ke a’ez’az`larbez`al ‘) ver-
ïzkhl en vaak na afsluiting van de kollektieve kontrak-
_ ten het werk voltooid." Blz. 45, waar sprake is van
onverstandige ondernemingsraden, waarbij het voor-
, kwam, dat leden zich vrij van arbeid beschouwden
Q en de raden tot broedplaatsen van orde- en rust-
verstoring werden en een bron van rechtmatige
ergernis voor ondernemer en alle ernstige arbeiders:
‘,,De valaverenzgingen hebben in deze en soorlgelälze
_ gevallen ingegrepen en aan hel euvel de hop Z·7’Lg'6d1"7¤tkl. ’)
'Q Blz. 47: ,,Na‘ ongeveer aldus de wordingsgeschiedenis
van de wet uiteengezet te hebben, wees Professor
Heide erop, hoe de vrees der vakverenigingsmannen
, voor het ,,Syndikalistiese" gevaar heel ongegrond
_ j (,,völlig gegenstandslos")is gebleken en hoe a'e ,,Belrz`ebs-
, réiz‘e” lol organen der vakverenzgzngen zijn geworden U,
’ een ontwikkeling, die hij van harte toejuicht." De
,,Betriebsrateschulung" te Berlijn is in handen van
i . de moderne vakbeweging. Last not least hetgeen te
lezen staat op blz. 39/40: ,,de vakbeweging had de
draden der ondernemingsraden stevig in handen
weten te krijgen en had aldus een nieuw snaren-
instrument veroverd, dat zij reeds wonderwel had
leren bespelen, zoodat de accoorden en harmo-
nieën de dissonanten reeds ruimschoots overtroffen".
En verder: ,,Weliswaar gaat de kandidaatstelling
­ 1) Ik cursiveer.