HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 54

JPEG (Deze pagina), 817.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

ik f
rë . .
52
Eenige aanvulling komt mij wenschelijk voor. `A Op
Q, ` blz. 46/47 van het Socialisatie-rapport kan men lezen
met betrekking tot de samenstelling van den Raad
van Beheer en Toezicht in het gesocialiseerde bedrijf: .
,,Aan.de, betrokken vakvereenigingen (ook aan de _
org amsatie van consumenten, voor zoover deze bestaan),
behoort een recht van voordracht toegekend te worden.
Geeft men den vakvereenigingen het recht zelf leden ,
te benoemen, dan zouden de groepsbelangen in dezen ‘
die der gemeenschap kunnen overschaduwen, hetwelk
met de leidende gedachte van dit rapport, volgens ·
welke steeds de belangen van het geheel boven die 4 ·
van de deelen moeten gaan, in strijd is." ,
En het is de moeite ook wel waard, na het stukje,
dat de geachte schrijver uit blz. 15 van het Rapport (
van N.V.V. en S.D.A.P. licht nog hetgeen daarop ,
volgt te citeeren : ,,Dat slechts de, vakverenigingen het
recht zullen hebben kandidatenlijsten in te dienen, Q
*,1 <>‘eli'k wi` voorstellen is stellig een hoo st belangrike
D, ä J H ) 2: h g E 2:
epaing, ie wij zeer gewenst ac ten. en van e
moeilikste problemen bi` de re eling der medeze<>‘ en-
W . l g . bg .
schap en de organisatie der ondernemingsraden is ,
· de verhouding der raden tot de vakverenigingen. ";
Met uitzondering slechts van een deel der kommu­ V
nisten zijn alle beoordelaars, zoowel van werknemers­,
werkgevers-, als van neutrale zijde ervan overtuigd, ,
dat het voor het behoorlik funktioneren der raden _;i
ten enenmale noodzakelik is, dat er een goede ver- ,
,` standhouding en bovendien een organisatoriese band t
tussen de vakverenigingen en de raden bestaat. "
,,In de Midden­Europese landen is deze band (niet- C .
tegenstaande hun wetten de vakverenigingen zeer
welwillend gezind zijn) niet reeds in de wet gelegd.
Maar dat neemt niet weg, dat overal de vakvereni­
gingenler naiar gäzstreefdb hebbeä en er ookhvrij algä-
je meen. in ges aag zijn uiten e wet om et noo ­
zakelike verband, vaak langs tamelik omslachtige
iü weg, te brengen. Het komt ons beter voor al deze
omwegen te vermijden en de officieuse praktijk der
centrale landen (men zie weer de bijlagen) van een .
lf .
t