HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 53

JPEG (Deze pagina), 796.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

51
enigingen te stellen zing door dewerknemers
kandidaten Hiertegen be- van de onderneming of
staat geen bezwaar, daar op aanwijzing van de leden door
deze wijze de waarschijnlik­ de vakverenigingeninovereen­
heid groter wordt dat de ge- stemmingmethunsterkteonder
kozenen voor hun taak bere de betrokken werknemers.
kend zijn. Aan de vakvereni­ Naar onze mening zal aan
gingen de keuze geheel over een verkiezing de voor-
te laten, is met de aard van keurmoeten worden gegeven.
het instituut niet overeen te Een van de doeleinden van de
brengen Het gevaar zou medezeggenschap is immers
trouwens dan ook dreigen dat juist de werknemers zelf in de
W de Raad zich als iiliaal van gang der zaken te betrekken
de vakvereniging zou gaan en dit doel zou door aanwijzing
beschouwen, wat zowel voor door de vakverenigingen _
de Raden als voor de vak- slechts zeer ten dele worden
verenigingen nadelig zou blij- bereikt." (p. 12).
ken te zijn. Willen dergelijke ,,De verkiezing geschiede
Raden vertrouwen èn bij het evenredig uit de lijsten van
gehele personeel èn bij de be- kandidaten door de vak-
drijfsleiding wekken, dan zul- verenigingen, die een
‘ len zij uit en door het gehele minimum aantal leden in de
personeel dienen gekozen te onderneming hebben, in te
worden.” (p. 51). dienen." (p. 15).
· De heer Van der Waerden doet hierop nog volgen: 1
,,Wij spatieerden wat in dit verband van het meeste
belang was. Het zal zonder meer aan ieder lezer
duidelik zijn, dat de twee aanhalingen precies dezelfde
znvloed van de vakbeweging op de samenstelling van.
de personeelsvertegenwoordiging voorstaan; n.l. het
opmaken van de kandidatenlijst. Dezelfde organi-
satoriese band, ag hei rnet zeiwat andere argumenten
verdedzgd 1), wordt noodzakelik geacht, de uitsluitende
macht van de vakverenigingen om de leden aan te
wijzen wordt door beide afgekeurd. Het enige ver- "
­ schil tussen beide voorstellen is, dat in het ene eerst
de groepsraden gekozen worden en deze daarna de ‘
ondernemingsraden samenstellen, in het andere geval
de ondernemingsraad direkt gekozen wordt, en later
de groepsraden worden samengesteld. ln beide ge-
vallen echter oefenen de vakverenigingen dezelfde
invloed bij de verkiezingen uit."
1) Ik cursiveer.