HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 52

JPEG (Deze pagina), 723.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

jij; g.
gi JO
welke van maatschappelijken vooruitgang alleen zou
kunnen worden gesproken als van een luchtig en
. vluchtig getimmerte op den grondslag der utopie;
wie leert inzien dat zulk een verbreeding en ver-
dieping der persoonlijkheid den wil onderstelt tot
samenwerking en tot erkenning van plichten jegens
de gemeenschap niet minder dan van rechten, die
zal zich niet laten verleiden tot overhaasting, doch
allereerst en principieel afwachten, hetgeen de arge
gj krachten zn de nmaischappn beazg ann tot stand te
brengen. Die gelooven, haasien niet. ·
ill
N ASC H R I FT _
Overstag?
De heer Dr. Th. v. d. Waerden heeft in ,,I-let Volk"
van 21 januari j.l. eenartikel geschreven, getiteld
,,Overstag!" naar aanleiding van mijn Utrechtsche
rede voor den Ned. Middenstandsbond over Bedrijfs-
organisatie en Medezeggenschap, meer bepaald de ,
passage daaruit, waarin ik wijs op de veranderde
houding van de S.D.A.P. in zake de al dan niet
wenschelijkheid van invloed der vakorganisatie op
de samenstelling van de organen, die de medezeggen-
schap hebben te hanteeren in de praktijk: de groeps-
i en personeelraden van het Socialisatierapport en de
ondernemingsraden in het Rapport van N.V.V. en
S.D.A.P. - In zijn artikel drukt de geachte schrijver
de op dit onderwerp betrekking hebbende gedeelten
naast elkaar af, waardoor vergelijking gemakkelijk
wordt. .
Zij mogen ook hier een plaats vinden.
lë ·
Rapport S.D.A.P. Rapport N.V.V. en
,,Deleden der Radenworden g S­D·A·P·
uit en door het volwassen | ,,Getwijf`eld kan wordenover
p€I`SOIlC€l g€l{OZ€1'l €Hf1‘€­ l (l€ VI`3.àg, Wát I'Il€CI‘ g€W€I'1Sf
den periodiek af; de keuze ge- j is: aanwijzing van deze leden -
schiedt uit door de vakver­ y door middel van eenverkie-
.
E.
t.
i