HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 51

JPEG (Deze pagina), 797.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

40
staan van den Staat en zijn onderdeelen in het alge-
? meen zoo onzeker als dat van de doorsnee-onder-
e neming in den concurrentiestrijd? De onzekerheid, ·‘
; die den Staat bedreigt, is van een geheel anderen
aard. De ondernemer, de directie, die zekere maat-
i regelen en besluiten neemt, de ondernemingsraad,
_ï die straks in de verantwoordelijkheid zou moeten
deelen, zij staan aldoor voor het feit, dat de gansche
ï _ onderneming de inzet is. De Staat leeft rustig door,
‘ fouten, die begaan W0i·<1‘e¤, zijn slechts bij uitzonde-
i ring noodlottig voor zijn voortbestaan. Kortom, wij
- hebben hier te maken met volkomen onvergelijkbare
grootheden.
‘ Veel beter dan bij den Staat en zijn democratisch
" bestel kan de onderneming vergeleken worden bij
_ een schip, dat immers ook niet verdraagt dat twee
I kapiteins het commando voeren. Ik acht het een
valsche leuze, met een verwijzing naar het politieke
, leven, den term bedrijfsdemocratie te bezigen ter
F ondersteuning van de medezeggenschapsidee. Voor
‘ zoover er in deze idee een bruikbare kern schuilt -
. i en wij zagen, dat die er zeer zeker is, doch door
j overdrijving en politiek socialisatie-perspecttief wordt
l in gevaar en in discrediet gebracht ­- kan zij het
{ best af zonder die leuze.
j Ik eindig met de hoop uit te spreken, dat ons
veel geplaagde bedrijfsleven en onze zoo onnoemlijk
verzwakte volkshuishouding bewaard mogen blijven
voor het experiment van de bij wet gedecreteerde
medezeggenschap, gelijk deze in het Rapport van
N.V.V. en S.D.A.P. is neergelegd en uitgewerkt. Het
_ zou een ramp zijn, waarvan de omvang niet ware
af te zien, een ramp niet alleen voor het bedrijfsleven,
maar ook voor de bruikbare kern der medezeggen-
schap. Wie nog kan gelooven in de ontwikkeling
van waarachtig sociale gezindheid, niet alleen bijde
werkgevers, maar ook bij de werknemers en ten
slotte bij elken mensch, die actief deelneemt aan het
' maatschappelijk leven; wie nog niet wanhoopt aan
de verbreeding van ieders persoonlijkheid, zonder
ä
I