HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 50

JPEG (Deze pagina), 831.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

E; '
48
r de tegenstelling met zijn positie in de fabriek. Ik
,«§ zeg niet, dat zoo’n arbeider niet bestaan kan, maar i
3 als het geval niet pour le besoin de la cause er bij s
jä was gehaald, doch zich werkelijk had voorgedaan, ;
f dan zouden op deze plaats van het Rapport man en
paard wel genoemd zijn. Het is trouwens niet de s g
`^ taak van gemeenteraden om plaatselijke industrieën T
-* te redden, de gemeentewet spreekt er met geen woord
jl; over. Doch dit in het voorbijgaan. Hoofdzaak is de Z
klakkelooze overplanting van de politieke democratie ‘
jj op bedrijfsgebied. Dat zij daar evenzeer op haar .
plaats zoude zijn, wordt als vanzelfsprekend be- -
schouvvd. De tot een tegenstelling van rhetorisch
gehalte toegespitste vergelijking van de verkregen ·
democratie ginds en de nagenoeg afwezige demo- ‘
cratie hier heeft in de oogen der voorstellers blijk-
jj, baar kracht van argument. Maar dan toch alleen in
de oogen van hen, die zich meer door hun eigen
wenschen dan door bewijskrachtige gronden laten
imponeeren. Men vergelijke eens even de medezeg­ F
EQ genschap van den kiezer, die zijn haast microsco- ‘
pisch scherfje bijdraagt tot de richting waarin ’s lands _ 1
politiek zich zal bewegen, en de medezeggenschap ,
@2 van den arbeider in een fabriek, die een fabrieks- i
g raad helpt verkiezen. De politieke kiezer is tevreden ,
met de tamelijke vaagheden van een partijprogram,
dat vrucht is van veel compromissen. Op dien grond i
. stemt hij een partij, zonder veel acht te geven op
- den persoon. Het is alles min of meer abstract. De
stemgerechtigde werknemer echter weet heel goed,
wien hij kiest, het is hier van het begin tot het
eind persoonlijke bekendheid in dagelijkschen omgang. _
Daardoor is de verhouding van gekozenen en kiezers
ook een heel andere, is er veel meer contact en
S? ruggespraak, wat trouwens ook de heele bedoeling
van de kern is. De leden van de kern staan veel
dichter bij hun committenten dan een Kamerlid of
zelfs een gemeenteraadslid bij de kiezers, die op de
partij een zeker aantal stemmen uitbrachten. En welk ’
jf een verschil in de taak der gekozenen! lshet be-
l
i 1
j
i l