HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 5

JPEG (Deze pagina), 790.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

- - 7 ` *.
4 äV·PCQ€,€/‘Y«m,¢vv1«il¢¢‘«iz.pi«vxn«.4st:«¤«« · - ·-`· ° E _‘
Q /
Het is een rijk onderwerp, dat ik behandelen zal.
Een onderwerp, waarover ieder, die dezen tijd van
_~ gisting op sociaal-economisch gebied bewust wil ’
meeleven, zich een meening moet zien te 'vormen.
` ‘ Maar tevens een onderwerp, zóó samengesteld en
moeilijk en daarbij zóó de deur openend voor allerlei
begrips­ en spraakverwarring,`dat nauwgezette studie
noodig is, vóór men aan de vorming van een over- r
’ tuiging inzonderheid met betrekking tot de mogelijk-
· heid van toepassing toe is. Bedrijfsorganisatie en
medezeggenschap. Wat kan men daaronder al zoo
verstaan?
De term bedrijfsorganisatie zonder meer zegt niet
veel. Hij is niet meer dan een omlijsting, waarin
de meest verschillende schilderijen een plaats zou-
_ den kunnen vinden. Met dien term kan men zoowel
doelen op het verleden, als op het heden, als ook
op de toekomst. Wetenschappelijlïe belangstelling
concentreert haar aandacht bij voorkeur"op‘de eco-
nomische maatschappij en op het bedrijfsleven, zoo-
als deze zich uit het grijze verleden hebben ont-
wikkeld tot den huidigen’ toestand. Daarentegen
voeren voorstanders van hervormingsplannen het
hoogste woord, waar het gaat om het uitstippelen
of liefst ombuigen van de ontwikkelingslijn in de
naaste of ook weer verwijderde toekomst. Hier staan
· wij met beide beenen op het slagveld der economische
politiek, waar de meest contrasteerende wenschen en
idealen om den voorrang strijden en waar men kan
zeggen, dat, anders dan in de wetenschap, overeen-
stemming en eensdenkendheid principieel zijn buiten-
gesloten. Men kan het eens worden over de verklaring
L hoe een bestaande toestand is ontstaan en welke
economische wetten daarbij hebben gegolden, maar
l men zal het nimmer eens worden over de wijze
X
>