HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 48

JPEG (Deze pagina), 812.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

si l
dan zijn, ook van het standpunt der Commissie,
p aanbevelingen meteen reeks van schadevergoedingen,
T, die in de tienduizenden en in de tonnen kunnen
ï loopen, daarmede in flagranten strijd, omdat zij de
; verantwoordelijkheid verplaatsen zonder de eenig .
j restende consequentie te trekken: gemeenschapsbe·
drijf. Dan krijgt ten minste de gemeenschap de klappen ‘
,§- in stede van den z.g. vrijen, maar in waarheid ge- ’
il knevelden ondernemer. ja, gekneveld, want kan men
@1 grooter onrecht denken, dan die verplichting om
lj schadevergoeding te geven, ook als er misschien
heelemaal geen schade voor den werknemer is, omdat á
hij dadelijk of spoedig elders werk heeft kunnen ‘
vinden? Het Rapport Wil uitkeering onder alle om- 5
standigheden! Maar zoo wordt die z.g. schadever- ­ 3
E goeding tot een boete, ten bate van de ontslagen _
arbeiders. En als nu nog die Centrale Ec. Raad een ‘
gj lichaam was, dat uit den aard zijner samenstelling .
teen waarborg gaf voor groote wijsheid en deskundig- .
E heid! Het tegendeel is het geval. Het wordt een college
zonder schijn van eenheid. Men oordeele. Van 30
Q leden worden 10 benoemd door de Centrale van .
werkgeversorganisaties, 10 door die van werknemers- J
organisaties en 10 ~- men schrikke niet! - door de
Tweede Kamer der Staten·Generaal. Bovendien stuurt
elk bedrijf ook nog eens 3, 6_of 9 afgevaardigden _ ,
naar dien Centralen Raad, in dier voege dat elk van
gi de drie groepen van den Bedrijfsraad (werkgevers, l
werknemers en vertegenwoordigers van de- gemeen- i_
Elf schap) een derde aanwijst. Men behoeft zich werkelijk .
van zoo`n lichaam geen illusies te maken. En zulk C
een lichaam zal door zijn aanbevelingen met boeten H
den ondernemer duidelijk maken, wat hij te doen ,
of te laten heeft? Dit riekt zelfs al te sterk naar i
de studeerlamp! r
Ten slotte de democratie. In het politieke moge `
zij beteekenis hebben en een meer of minder hoog "
fi aangeslagen reputatie genieten, daarmede is nog niets `
i, bewezen ten gunste van haar invoering· in het be- ,
l. 2
`
E _ i