HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 46

JPEG (Deze pagina), 820.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

.
gj 44
_; uitnemend geschikt om zelfs de beste regeling van ' . L
de rechtspositie tot een paskwil te` maken en in den .
grond te boren. Dit staat met sabotage op een lijn. ,
L ‘ Kan ik dus veel voelen voor wat het Rapport hier ' Y
. voorstelt, zoo is het wel erg jammer, dat men ge- Q
‘_ meend heeft ook het punt van ontslag te moeten ‘
*· regelen tengevolge van inkrimping op gedeeltelijke
j, of algeheele stillegging van de onderneming of ook
l tengevolge van de invoering van nieuwe arbeids- ä
U methoden. Want bij het punt van het individueele ,
ontslag staat het persoonlijk element op den voor-
grond, doch hier, bij inkrimping, stillegging enz. ;
g, staan wij met beide voeten op .het gebied, waar de
ondernemer, de man die het kapitaal­risico draagt, i
jg heeft te heerschen. VVat wordt nu voorgesteld? Het f
le lid van art. 45 verplicht den werkgever zoo lang `
ï mogelijk te voren overleg te plegen met den onder- .
fï, nemingsraad over omvang en wijze van ontslag en §
het vermijden van hardheden. Daar is niets tegen,
maar nu wordt verder bepaald, dat, zoo dit overleg j
ij niet tot overeenstemming leidt, de ondernemingsraad D E
het recht heeft een en ander ter kennis te brengen
van den Centralen Economischen Raad. Dit lichaam, 2
t v een soort van economischen areopaag, heeft in deze aan- , `
gelegenheid een enorme macht, terwijl nochtans de ,
iinancieele gevolgen van wat er gebeurt door ’s Raads ç
iïï toedoen, geheel voor rekening komen van den onder- =
r nemer. De ondernemingsraad behoeft niet met een
_; mededeeling van het dreigend ontslag te volstaan. · j
Hij kan b.v. meenen, dat de slapte maar zeer tijde- g
LQ lijk is - alles is tijdelijk hier beneen ­­ en dat ä
pf ontslag kan worden voorkomen door andere maat-
regelen te treffen, b.v. korter te laten werken. Is de
Centrale Ec. Raad het daarmede eens, dan doet hij a
ëï een aanbeveling aan den werkgever, waarvan af- A
,V ‘ schrift aan den ondernemingsraad. Een aanbeveling, ·
li onschuldiger kan het al niet, zal men zeggen. Wacht ‘
ä even, het is een zeer bijzonder soort van aanbeveling.
Stoort de ondernemer zich daaraan niet, om de een-
1 voudige reden, dat hij meent een beteren kijk op de
l
l
j .
l r