HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 45

JPEG (Deze pagina), 785.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

43 _
arbeiders zouden zich moeten verplichten, met zijn .
_ deskundig machtwoord genoegen te nemen, ook wan-
neer vragen overbleven, die niet zouden kunnen be- ‘
antwoord zonder geheimen te schenden. Het is maar
een denkbeeld, ik geef het gaarne voor beter, maar
ik zie daarin toch een mogelijkheid aan de billijk-
heid tegemoet te komen, zonder dat heillooze gevol-
gen intreden voor de betrokken onderneming.
Het volgende punt is de quaestie van ontslag.
Hierbij moet tweeërlei worden onderscheiden: in-
dividueel ontslag en ontslag van eenigen omvang of
zelfs in massa. De rechtspositie betreft het eerste,
dus individueele gevallen. Het komt mij voor, dat
voor een regeling van de rechtspositie, welke wille-
keur in de ontslagverleening `tegengaat, veel is te
zeggen. Wel is een individueele werknemer in den
_= regel minder nauw verbonden aan een bepaalde on-
_ derneming dan de werkgever en kan hij, in normale
tijden en naarmate hij minder gespecialiseerd is des
te gemakkelijker, elders werk vinden, maar toch is
q het goed, waarborgen te geven tegen niet- of niet
voldoende gemotiveerd ontslag. In het ontwerp der
Commissie neemt de Ondernemingsraad de zaak ter
hand, en wendt deze zich, zoo overleg met den
werkgever niet leidt tot een bevredigend resultaat,
tot het scheidsgerecht, waarin twee leden zitten voor
deondernemingsraden, twee voor de werkgevers, _
terwijl de vijfde man benoemd wordt door de vier
aangewezenen of, zoo die het niet eens worden, door
p de Kroon. Dit is dus wel een instantie, die vertrou· .
wen kan verdienen. Onnoodig te zeggen, dat, als
zoo’n regeling er eenmaal kwam, de ondernemings-
raden het geheel in hun macht hebben er iets goeds
van te maken dan wel een caricatuur. Men kan in
. ‘het Adres over de ,,Practijk van het Medezeggen- _
schap", gericht tot den Minister van Arbeid door
het verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Veree-
nigingen, lezen over Betriebsriite, die principieel tegen
elk ontslag verzet aanteekenen. Zulk een prztctijk is