HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 44

JPEG (Deze pagina), 810.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

l.
ïli
42
,-Q recht van inzage gericht schijnt tegen een bepaalden `
., ondernemer of directie, is, overal. waar collectieve _
if? arbeidscontracten gelden, niet die onderneming, doch
l ‘ het bedrqj in het geding. Daardoor gaat de gansche
regeling van dit recht rammelen. De werknemer zal
, . moeten zwijgen, anders wordt hij gestraft, maar hoe
zal hij den aandrang kunnen weerstaan van zijn
vakvereeniging, welke de zaak in de eerste plaats ;
fi aangaat wijl zij het collectieve contract afsloot? Dit "
ä maakt voor den werkgever, dien de wet tot ver-
’ ` trouwelijke mededeelingen wil dwingen, de zaak vol-
E strekt onaannemelijk. Tenzij, tenzij -­ en hier komen
ig wij weer in het bekende vaarwater -, die ondernemer
niet beducht behoeft te zijn, dat zijn bedrijfsgenooten
gg het een en ander te weten komen, omdat de c0ucuï­
rem‘z`e uit de wereld is. Wanneer de productie is
getrustificeerd en gekartelleerd, dan behoeft hij voor
indiscreties, die door concurrenten zouden kunnen _i
; worden gebruikt, niet te vreezen. Maar ook niet eer.
Voor wie aan concurrentie vasthoudt, is het ver `
gaande enqueterecht op de wijze, gelijk het Rapport
dit voorstelt, een onmogelijkheid, omdat het ‘t begin (
§ van het einde van alle concurrentie zou inluiden.
Toch, ik herhaal het, blijft het rechtsgevoel onbe-
vredigd. Er is geen denken aan, dat bij eenigszins
` omvangrijke ondernemingen een raad van gekozen
i arbeiders een concreet winstcijfer kan beoordeelen.
Dat kan dikwijls de werkgever zelf niet, die daar-
voor rneer en meer de hulp van deskundigen, ac-
countants, inroept. Dit heeft mij op het denkbeeld
i T · gebracht, of het niet mogelijk zou wezen, een accoun-
tant, bij wien uit den aard van zijnfunctie geheimen ` _
veilig zijn, in gevallen als deze als arbiter te doen
jj, optreden. Hij kan wel beoordeelen, of er te veel is
afgeschreven of gereserveerd, of er stille reserves
,Q. zijn dan wel de reserves, zoowel die tegen verlies _
als die voor de expansie, buiten verhouding zijn
opgevoerd. Hij zou het vertrouwen der arbeid ers
Eg moeten hebben en door werkgever en ondernemings­
ä raad gezamenlijk moeten worden benoemd. En de
l
l
l