HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 43

JPEG (Deze pagina), 819.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

41
besluiten, welke deze toestand beïnvloeden, bij hen,
over hen en zonder hen worden genomen P"
Ziehier de positie scherp geteekend, en voor wie
objectiviteit wil betrachten, hetgeen eisch is voorde
· vorming van een onafhankelijk oordeel, zeker niet
onjuist. De ondernemer, de directie, zij zijn partij in
deze aangelegenheid. Het rechtsgevoel is niet be-
, vredigd, wanneer een bewering van de eene partij
zóó maar de andere bindt. Aan den anderen kant
_ ‘ hebben wij het stelsel van in hoofdzaak op de binnen-
. ­ en buitenlandsche markt concurreerende ondernemin~
gen en kan het voor een onderneming, bij recht van
inzage in de boeken, gevaarlijk en onder omstandig-
‘ heden zelfs doodelijk worden, wanneer zij zich in de
kaart laat kijken door concurrenten. Er is de plicht
· van geheimhouding, ik weet het. Art. 78 van het
wetsontwerp legt dien plicht op voor alle vertrouwe-
.2 lijke mededeelingen of gegevens of feiten van ver-
trouwelijken aard of zakengeheimen en bedreigt
hechtenis tot een maand, boete tot f 1000,- en in
ernstige gevallen gevangenisstraf tot een jaar. Nu
· bedenke men, dat de kracht van zulke strafbepalin gen,
hier, waar het om vertrouwelijke mededeelingen en
geheimen gaat, alleen steekt in de preventieve werking.
Geen straf ter wereld is in staat een eenmaal ver·
klapt geheim tot de vroegere onbekendheid terug te
voeren, herstel van ongelukken is uitgesloten. Dit
brengt reeds de woorden naar de lippen: bezint eer i
ge begint, bezint eer ge de dwingende wet rechten ,
laat verleenen, die voor de levensbelangen van concur-
reerende ondernemingen gevaarlijk kunnen worden. _
­·i Er is meer. De bevoegdheid tot inzage wordt aan
de 0na’eruemz`ngsraden gegeven. Maar, wel beschouwd,
- de motiveering wijst het immers uit ·- gaat het om
de arbeidsvoorwaarden, om het loon in de allereerste
plaats, en dit loon wordt voor heele bedrijfstakken
vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomsten, dus
bedrijfsgewijze en niet ondernemingsgewijze. Terwijl
de 0udememz'ngsraad door de wet geroepen wordt
om het varken te wasschen, en de spits van het